Pojištění obecné odpovědnosti podnikatelů a právnických osob

Pojištění kryje škodu či újmu způsobenou pojištěným v důsledku jeho podnikatelské činnosti, tedy způsobenou činností jako takovou, vadným výrobkem, poskytnutou službou, dále škodu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti nebo s nájmem, škodu na věcech zaměstnanců apod. Škoda se hradí až do výše sjednaného limitu plnění.

Pro některé obory nebo činnosti existují specializované produkty pojištění profesní odpovědnosti. Pro určité profese a obory je navíc povinnost mít sjednáno toto pojištění dána přímo zákonem.

Pojištění profesní odpovědnosti

Jedná se o pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí straně v souvislosti s profesní činností, které je pro určené profese ze zákona povinné. Jedná se zejména o činnosti charakteru duševní práce (např. advokáti, architekti, lékaři, autorizovaní inženýři, daňoví poradci, auditoři, účetní, pojišťovací zprostředkovatelé apod.).

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárního nebo jiného orgánu společnosti (pojištění D&O)

Z pojištění se hradí škody způsobené třetí straně porušením povinnosti vyplývající z postavení člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo manažera obchodní společnosti nebo družstva.

Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Před uzavřením smlouvy je třeba důkladně se seznámit s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění, dané pojišťovny. Pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven naleznete na jejich webových stránkách.
Copyright © 2023