Životní pojištění

Dožití

 • O dožití pojistné smlouvy je zhruba dva měsíce před koncem informován pověřený pojišťovací zprostředkovatel, který s klientem pojistnou smlouvu ukončí.
 • Pojistné plnění může být vyplaceno nejdříve po datu ukončení pojistné smlouvy.
 • Pojistné plnění se vyplácí pojištěnému.
 • Pokud je pojištěným nezletilé dítě, pojistné plnění se vyplácí jeho zákonnému zástupci.
 • Pokud je pojistná smlouva vinkulována ve prospěch banky, je nutné dodat souhlas banky s výplatou pojistného plnění.

Smrt z jakýchkoli příčin

1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pojistné události – úmrtí pojištěného“.

2. Přiložte níže uvedené dokumenty:

 • kopii úmrtního listu;
 • kopii lékařské zprávy o příčině smrti nebo jiný doklad, kde je příčina smrti uvedena (např. kopii listu o prohlídce mrtvého, kopii pitevního protokolu nebo výpis úmrtní diagnózy z matriky, která úmrtní list vystavila);
 • usnesení nebo protokol policie v případě, že úmrtí šetřila (autonehoda, napadení apod.);
 • pokud není ve smlouvě uvedena obmyšlená osoba (osoba, které vzniká právo na pojistné plnění), vznikne nárok na pojistné plnění osobám podle § 51 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Pro zjištění těchto osob uveďte jméno a adresu notáře, který vyřizuje pozůstalost, příp. příslušný soud;
 • pokud je obmyšlenou osobou nezletilé dítě, doložte potvrzení soudu o jeho zákonném zástupci nebo souhlas soudu s výplatou plnění nezletilému. Pojišťovna může požadovat i další doklady, např. kopii rodného listu dítěte apod.;
 • většina pojišťoven vyžaduje ověřené kopie všech dokladů. Ověření může provést pověřený pracovník pojišťovny, notář, pracovník městského (obecního) úřadu, pošty apod.

Invalidita

1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pojistné události – invalidita“.

2. Pojištěný musí mít přiznánu invaliditu třetího stupně (před 1. lednem 2010 přiznán plný invalidní důchod). U některých pojišťoven se pojištění vztahuje i na invaliditu druhého stupně. Přiložte ověřenou kopii:

 • rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidního důchodu podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;
 • záznamu o jednání – „Posouzení zdravotního stavu“, příp. „Posudek o zdravotním stavu“, na základě kterého byl stupeň invalidity přiznán.

3. Ověření může provést pověřený pracovník pojišťovny, notář, pracovník městského (obecního) úřadu, pošty apod.

Závažná onemocnění

1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pojistné události – závažné onemocnění“. Formulář má dvě části:

 • jednu vyplňuje pojištěný,
 • druhou vyplňuje lékař.

2. K formuláři přiložte:

 • lékařskou zprávu o diagnóze vážné choroby,
 • příp. výpis ze zdravotní karty.

Zproštění od placení

 • Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pojistné události – zproštění od placení pojistného“.
 • Přiložte ověřenou kopii „Rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu“ České správy sociálního zabezpečení podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Ověření může provést pověřený pracovník pojišťovny, notář, pracovník městského (obecního) úřadu, pošty apod.
 • Nárok na zproštění od placení je přiznán na určitou dobu. Pojištěný je povinen před uplynutím této doby doložit potvrzení o trvání invalidního důchodu na následující období.
Copyright © 2023