Léto přineslo enormní růst majetkových škod

Celkové předepsané smluvní pojistné podle aktuální metodiky ČAP z předběžných výsledků získaných od členů asociace dosahuje ke konci 3. čtvrtletí roku 2021 hodnoty 110,84 mld. Kč. „Meziročně se navýšilo o 4,7 %, když narostlo o 5 mld. Kč. Ve srovnání s 3,6% růstem zaznamenaným za stejné období minulého roku se jedná o vystupňování tempa růstu trhu. Tento výsledek podporuje vývoj v obou hlavních segmentech, tedy jak v životním, tak neživotním pojištění,“ komentuje celkové výsledky Jaroslav Urban, analytik České asociace pojišťoven.

Životní pojištění

Předepsané pojistné v životním pojištění meziročně stouplo o 2,7 % a dosahuje výše 36,192 mld. Kč, tedy o 948 mil. Kč více než před rokem, kdy posilovalo pouze o 2 %. V dominantní skupině běžně placených smluv, které mají na celkovém počtu více než 90% podíl, se dynamika růstu z loňských 2,7 % posunula jen nepatrně na současných 2,8 %. Příslušné pojistné narostlo o 967 mil. Kč a jen potvrzuje vyrovnaný vývoj těchto produktů z dlouhodobého pohledu. Objem u jednorázově placeného pojistného aktuálně meziročně klesá, konkrétně o 2,5 %, nicméně jeho vývoj je značně rozkolísaný a na celkový výsledek má jen okrajový dopad.

Jaroslav Urban k tomu doplňuje: Nadále ubývá smluv životního pojištění. Meziročně jich je o 2,3 % méně, což odpovídá poklesu o cca 116 tis. Aktivních smluv tedy ke konci 3. čtvrtletí 2021 zůstává 4 929 tis.“

Obchodní produkce ŽP

Počet nově uzavíraných smluv životního pojištění meziročně částečně narůstá jen z důvodu nízké srovnávací základny roku 2020, kdy možnost sjednávání nových smluv bylo výrazně omezena v souvislosti s obdobím opakujících se vln pandemie COVID-19. Počet nově uzavřených smluv životního pojištění se k 30. 9. 2021 meziročně navýšil o 8,4 tis., resp. o 2,6 %. Celkem se jich během tří čtvrtletí 2021 uzavřelo cca 331 tis. a z tohoto počtu připadá téměř 321 tis. na běžně placené smlouvy. V souladu s výše popsaným vývojem stoupl také objem produkce životního pojištění. V tomto případě ale logicky hraje dominantní roli jednorázově placené pojistné. To meziročně narostlo o 425 mil. Kč na hodnotu 6,55 mld. Kč. Běžně placené pojistné se navýšilo o 348 mil. Kč na téměř 4,1 mld. Kč a dohromady obě skupiny dosahují objemu nové produkce pojistného přes 10,6 mld. Kč.

 

Neživotní pojištění

Růst předepsaného pojistného v neživotním pojištění mírně posiluje. Za tři čtvrtletí roku 2021 se předepsalo o 4,055 mld. Kč více než vloni, a celkové pojistné dosahuje 74,647 mld. Kč. To odpovídá meziročnímu navýšení o 5,7 %, což převyšuje 4,4% růst v minulém roce. V hlavních skupinách neživotního pojištění se ale vývoj odlišuje.

Dominantní je i nadále pojištění vozidel, které má na celkovém předpisu neživotního pojištění více než 50% podíl. V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dosáhlo předepsané pojistné hodnoty téměř 21,4 mld. Kč, což je o 5,7 % více než ve stejném období roku 2020. Dynamika růstu se ale snížila o 1,7 p. b., neboť loni byl ve stejném období dosažen růst o 7,4 %. Částečné snížení dynamiky se projevuje také v havarijním pojištění vozidel, které sice rostlo o 6,7 % a překonalo částku 19,1 mld. Kč, ale oproti 7% růstu v roce 2020 se jedná o mírné zpomalení. Zmíněný vývoj je v pojištění odpovědnosti částečně podpořen i stále se navyšujícím počtem pojištěných vozidel, který aktuálně stoupá o 4,3 %, což nyní překonává nárůst počtu pojištěných vozidel o 2,6 % zaznamenaný o rok dříve. Tento trend pozorujeme aktuálně i v havarijním pojištění s meziročním navýšením o 8,4 % ve srovnání s výrazně nižším 4,4% tempem ve stejném období o rok zpět.

V podnikatelském pojištění rostlo předepsané pojistné pouze o 4,4 %. I tak meziročně stouplo o 716 mil. Kč a dosáhlo výše 16,85 mld. Kč. Pro srovnání na konci 3. čtvrtletí 2020 posilovalo toto odvětví o 4,9 %. Počet smluv se meziročně výrazně nezměnil. Nepatrně jich přibylo, konkrétně o 1,2 %.

Retailovému majetkovému a odpovědnostnímu pojištění se i nadále dařilo. Předepsané pojistné se navýšilo o téměř 837 mil. Kč a dosáhlo hodnoty 10,49 mld. Kč. Aktuální meziroční růst o 8,7 % tak výrazně překonal loňské navýšení o 5,4 %.

V ostatních odvětvích a skupinách rizik mimo pojištění vozidel, majetku a odpovědnosti občanů i firem došlo v roce 2020 k významnému meziročnímu propadu. V tomto segmentu pokrývajícím také léčebné výlohy a další rizika cestovního pojištění, pojištění cizinců apod. významně pokleslo předepsané pojistné v souhrnu za první 3 čtvrtletí roku 2020 o 11 %. V roce 2021 dochází k částečné korekci, která je ale spojená zatím jen s úhrnným 2% růstem. Pokles v této skupině totiž trval i během 1. čtvrtletí letošního roku a nárůsty v rozsahu cca 15 % nastaly až v navazujícím 2. a 3. čtvrtletí, a to dominantně stále především ve spojení s nízkou srovnávací základnou roku 2020.

 

Zásadní růst objemu škod na majetku ve 2. a 3. čtvrtletí 2021

Rozsah živelních škod spojených zejména s tornádem na jižní Moravě na konci června spolu s dalšími škodami z krupobití, bleskových záplav a intenzivních dešťů v následujícím období se v detailu sleduje a vyhodnocuje v samostatných přehledech na denní, resp. týdenní bázi.

Vzhledem k výskytu nejzávažnějších živelních událostí těsně před koncem 1. pololetí docházelo k jejich nahlášení postupně i v navazujících měsících. Ze srovnání celkového objemu majetkových škod za jednotlivá čtvrtletí od roku 2017 do současnosti vyplývá, že po období stability, resp. mírném růstu ve 2. čtvrtletích předchozích let, se rok 2021 s enormním navýšením škod zejména vlivem série událostí na přelomu června a července zcela vymyká,“ říká Jaroslav Urban.

„Oproti průměrné výši majetkových škod v letech 2017 až 2020, která se ve 2., resp. 3. čtvrtletí pohybovala na úrovni 2,45 mld. Kč, resp. 3,05 mld. Kč, došlo v roce 2021 k nárůstu objemu škod ve 2. čtvrtletí na 5 mld. Kč (tj. o 104 % proti průměrné hodnotě let 2017 až 2020) a ve 3. čtvrtletí na 7,46 mld. Kč (růst dokonce o 145 % proti průměru let 2017 až 2020),“ doplňuje analytik Jaroslav Urban k majetkovým škodám.

 

majetkové škody graf