Produktový infolist

Co pojištění nabízí?

Důchodové pojištění zahrnuje pojištění pro případ dožití, kdy se pojistné plnění vyplácí ve formě doživotního důchodu, důchodu vypláceného po stanovenou dobu nebo ve formě jednorázového plnění. Sjednaná pojistná částka je včetně garantovaného zhodnocení (TÚM ).

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

 • chtějí zabezpečit propad příjmů v důchodovém věku,
 • chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky.

Jaké výhody pojištění přináší?

 • garantovaná výplata sjednané pojistné částky,
 • garantované minimální zhodnocení finančních prostředků (TÚM),
 • rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění,
 • daňová uznatelnost zaplaceného pojistného.

Jaké jsou jeho nevýhody?

 • nelze libovolně měnit nastavení pojištění,
 • nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění,
 • při předčasném zrušení pojistné smlouvy může být vyplaceno méně než kapitálová hodnota pojištění,
 • při neplacení pojistného má pojistitel právo na pojistné do zániku pojištění. Pojištění zanikne až na základě upomínky pojistitele.

Jak pojištění funguje?

Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část pojistného je použita na tvorbu rezervy pojištění.

 

Schema Duchodove ZP-1

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě úmrtí klienta je vyplaceno zaplacené pojistné.
V případě dožití se začne vyplácet sjednaná výše důchodu včetně podílů na výnosech nebo jednorázového plnění.
V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek. Forma výplaty může být buď jednorázová, nebo formou opakovaných výplat.

Na jakou dobu je pojištění vhodné?

Pro maximalizaci zhodnocení je doporučená doba trvání pojištění 10 let a více. Kratší doba pojištění nezaručí vytvoření kapitálové hodnoty v dostatečné výši.

Je pojistná smlouva životního pojištění daňově uznatelná?

Daňová uznatelnost pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Základní podmínky daňové uznatelnosti jsou:

 • pojistník je shodný s pojištěným,
 • doba trvání pojištění je minimálně 5 let,
 • výplata pojistného plnění musí být sjednána nejdříve v roce, ve kterém dosáhne pojištěný 60 let,
 • musí být sjednáno riziko pro případ smrti a dožití (pro případ dožití nemusí být pevně sjednána pojistná částka),
 • pojistná smlouva nesmí umožňovat výplatu jiného příjmu.

V daňovém potvrzení bude vyčísleno pojistné, resp. jeho část, splňující podmínky daňové uznatelnosti. V případě nedodržení stanovených podmínek je potřeba provést dodanění uplatněných částek.

Jaké jsou vlastnosti základních druhů pojištění osob?

 Duchodove pojisteni-tabulka