agreement on sharing of costs smlouva o sdílení nákladů

Smlouvou o sdílení nákladů se rozumí např. smlouva uzavřená s jinou osobou ve skupině, jejímž předmětem je vzájemné sdílení nákladů na činnosti společné těmto osobám.

all lines insurance všechny druhy pojištění

V jedné pojistné smlouvě je obsaženo pojištění majetku, odpovědnosti, životní pojištění i soukromé zdravotní pojištění.

all risks (AR) všechna nebezpečí, jakékoliv nebezpečí

Pojištění pro případ jakéhokoliv pojistného nebezpečí s výjimkou specielně vyloučených nebezpečí. Jde o majetkové pojištění s nejširším rozsahem pojistné ochrany.

all risks policy pojistná smlouva kryjící všechna rizika (kromě rizik výslovně vyloučených)

Pojistná smlouva kryjící všechna rizika se týká pojištění majetku a pojištění přerušení provozu. Nejsou v ní vymezena jednotlivá pojistná nebezpečí. To ale neznamená, že pojistitel uhradí každou škodní událost. Rozsah pojištění totiž obvykle limitují vyloučená pojistná nebezpečí, která by ovšem měla být v souladu s požadavky pojištěného. Základní výhodou tohoto pojištění je totiž flexibilita. Mezi standardní výluky patří válka, válečné události, občanská válka, revoluce, nepokoje, invaze, dále pak terorismus, úmyslná i hrubá nedbalost a jaderná energie. V pojištění technických rizik je obvykle výlukou opotřebení či koroze. Pojistné smlouvy kryjící všechna rizika podnikatelů jsou obvykle víceodvětvové a jsou uzavírány na delší období než jeden rok. Tyto smlouvy jsou považovány za přátelské vůči spotřebiteli, neboť pojistitel může pojistné plnění odmítnout v zásadě jedině tehdy, pokud prokáže, že pojistné nebezpečí bylo vyloučeno. Pramen: DVA. BWV. English insurance texts. Karlsruhe : Verlag Versicherungswirtschaft GmbH, 2010, s. 46.

all-in insurance pojištění proti všem požadovaným rizikům

Používá se v souvislosti s pojistnými produkty pro banky a jiné finanční instituce (pro případ podvodů, nedbalosti zaměstnanců a jiná rizika).

allied lines přidružená pojištění

Majetková a odpovědnostní pojištění obvykle prodávaná společně s požárním pojištěním (např. pro případ vichřice, povodně, vandalismu apod.).

allocated investment income přičleněný investiční výnos

Výnos na základě předplaceného pojistného a opožděné výplaty pojistných plnění.

alternative dispute resolution (ADR) alternativní řešení sporů

Alternativa k soudnímu projednávání (může jít o arbitrážní řízení nebo mediaci - smírčí řízení).

alternative investments market alternativní investiční trh

Trh vytvořený londýnskou burzou v roce 1995 jako trh pro malé rostoucí firmy, které nejsou dosti velké, aby vstoupily na hlavní burzy.

alternative liability alternativní ručení (odpovědnost)

Všichni žalovaní, kteří přicházejí v úvahu jako odpovědní, jsou pojati do jedné žaloby (US).

Copyright © 2024
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Technické cookies
Accept
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Accept
Decline