důchodové pojištění Rentenversicherung annuities

  1. Pojištění důchodu je soukromé pojištění, které je zařazeno pod písmenem b) do pojistného odvětví I životních pojištění (viz Příloha č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů). Cílem je zajištění odpovídající životní úrovně po odchodu do důchodu pravidelným placením pojistného a „naspořením“ stanovené částky. Od dohodnutého termínu pak začíná výplata důchodových dávek. Obvykle jde též o pojištění pro případ smrti a invalidity.
  2. Specifická úprava pojištění důchodu je obsažena v zákoně č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření. Odlišnost od výše uvedeného pojištění v bodě ad 1) výše je v tom, že toto pojištění může provozovat pouze pojišťovna, která je podle zákona o pojišťovnictví oprávněna provozovat na území České republiky životní pojištění podle pojistného odvětví zahrnujícího pojištění týkající se délky lidského života, které je upraveno právními předpisy z oblasti sociálního pojištění, pokud zákon umožňuje jeho provádění pojišťovnou na její vlastní účet.

důchodové pojištění pro případ péče Pflegerentenversicherung care pension insurance

  1. Typ soukromého důchodového pojištění pro případ nutnosti poskytovat péči ve vazbě na sjednané důchodové pojištění. Čekací doba činí obvykle 6 měsíců (SRN).
  2. Důchodové pojištění pro případ péče je možné také sjednat jako doplňkové pojištění k soukromému zdravotnímu pojištění (SRN).

důchodový systém Rentensystem pension system

Důchodový systém lze vymezit například podle toho, jakým způsobem se člověk zabezpečuje, „spoří“ na stáří. V EU se rozlišují tři pilíře důchodového systému. Za první pilíř se označuje státní (veřejný) důchodový systém (PAY-AS-YOU-GO). Druhým pilířem je zaměstnanecké penzijní pojištění a do třetího pilíře je řazeno individuální dobrovolné životní pojištění, penzijní připojištění apod.

dumping Dumping dumping

Obecně – výrobky nebo služby jsou nabízeny pod výrobními (skutečně vynaloženými) náklady.

důvody regulace pojišťovnictví reasons of insurance regulation Gründe der Versicherungsregulierung

Mezi hlavní důvody regulace pojišťovnictví patří zejména: 1. nutnost ochrany pojistníků, pojištěných a oprávněných osob; 2. zajištění finanční stability oboru. Tyto hlavní důvody, resp. cíle, jsou obsaženy například v zákoně č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Dále se bere v úvahu relativně vysoká ziskovost oboru. S tím souvisí i nutnost eliminovat vstup osob s nekalými úmysly. Proto jsou stanoveny požadavky na odbornou způsobilost, bezúhonnost a kapitálovou vybavenost; zjišťují se skuteční vlastníci apod. Jako důvod regulace se uvádí i asymetrie informací, tj. stav, kdy v teoretické rovině rovnoprávné osoby disponují podstatně rozdílným rozsahem informací nutných k rozhodnutí o uzavření smluvního vztahu. Pojistitel má nesporně více znalostí, zkušeností a je schopen si potřebné informace opatřit, kdežto průměrný spotřebitel má obtíže se v pojištění orientovat. Cílem regulace je proto vyrovnat tento evidentní nepoměr, a to zvláště povinným nastavením podmínek smluvního vztahu. Bez veřejnoprávní regulace by v zásadě nebyly naplněny ani základní zásady soukromoprávní regulace, zejména zásada relativní rovnosti mezi smluvními stranami.

dynamizace Dynamisierung dynamic adjustment

  1. Pravidelná a plánovaná úprava například vyměřovacích základů sociálního pojištění nebo vybraných prvků soukromého pojištění s ohledem na měnící se podmínky.
  2. Obvykle bývá v pojistných podmínkách (soukromé pojištění) dohodnuta dynamizace pojistných částek a odpovídajícího pojistného, a to zpravidla bez kontroly rizika. Často jsou pojistné částky zvyšovány o inflaci, ale mohou být použity také jiné ukazatele.
  3. Dynamizace se týká nejen pojištění osob, ale je možná i v majetkovém pojištění, kde se pojistná částka a pojistné pravidelně přizpůsobují inflaci nebo růstu mezd nebo růstu cen stavebních prací apod. podle pojistného produktu.

ekologická újma Umweltschäden environmental damage

Ekologickou újmou neboli škodou na životním prostředí se rozumí nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo … (viz § 2 písm. a) zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, ve znění pozdějších předpisů).

El Niňo El Niňo El Niňo

Tímto pojmem se rozumí obrovská změna atmosférické a oceánské cirkulace v rovníkovém Pacifiku, která má celosvětové účinky na podnebí, jako například vyvolání více tajfunů, více sucha v Západním Pacifiku a silné povodně na tichomořském pobřeží Severní a Jižní Ameriky.

elektrická zabezpečovací signalizace elektrische Sicherheitssignalisierung electrical security alarm and detection

  1. Systém elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) je soubor technických prostředků, které včasnou signalizací do místa obsluhy eliminují nebo zmírňují rozsah škod způsobených odcizením při vniknutí do objektu. Systém EZS se skládá zejména ze zabezpečovací ústředny, ovládacích prvků pro aktivaci a deaktivaci systému, z detektorů a z koncových zařízení, které uvědomí uživatele (nebo pult centralizované ochrany) o narušení objektu. Více informací lze nalézt například na www.gremiumalarm.cz.
  2. V pojistných podmínkách pro pojištění majetku se obvykle stanovují požadavky na EZS z hlediska pojištění, a to s využitím příslušných ČSN. Pokud existuje pult centralizované ochrany, tak se nezapomíná ani na dojezd bezpečnostní agentury do pojištěného objektu, například do 15 minut.

evropská akciová společnost europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, nachfolgend "SE" genannt) European public limited-liability company (Societas Europaea or SE)

Evropská akciová společnost („SE“) je v pořadí druhou z nadnárodních forem, upravených normami komunitárního práva, přímo aplikovatelnými na území jednotlivých členských států Evropské unie. Evropská společnost se řídí v první řadě nařízením (č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001, o statutu evropské společnosti). Tam, kde to nařízení výslovně stanoví, se evropská společnost dále řídí svými stanovami. V otázkách, které nařízení neupravuje, nebo je upravuje pouze částečně, se uplatní národní právní úprava státu, ve kterém má SE své sídlo. Některé pojišťovny v členských státech EU již mají právní formu SE.

Copyright © 2024
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Technické cookies
Accept
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Accept
Decline