částka ohrožená rizikem (riziková částka) Risikosumme sum at risk

 1. Rizikovou částkou se má v životním pojištění obvykle na mysli část kapitalizované renty nebo pojistného plnění nekrytá vytvořenou rezervou.
 2. Někde se tím má též na mysli celkové riziko nebo pojistné krytí, jež nese pojistník.
 3. Může jít i o částku, kterou musí pojistitel doplnit do rezervy pro případ smrti při odchylce od předpokládané úmrtnosti.

cedent (postupující pojistitel) Zedent cedent

Pojišťovna, která část rizika převzatého do pojištění předává (ceduje) na zajišťovnu nebo jinou pojišťovnu (cesionáře). V případě předávající pojišťovny (cedenta) jde o pasivní zajištění, u přebírající zajišťovny nebo jiné pojišťovny (cesionáře) jde o aktivní zajištění. Spolu s podílem na riziku předává cedent i odpovídající část pojistného (sníženou o provizi, eventuálně o další dohodnuté srážky). Předává-li se do zajištění převzaté riziko dále do dalšího zajištění, hovoříme o tzv. retrocesi.

čekací doba Wartezeit waiting period

Čekací dobou se rozumí doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi (§ 3 písm. y) zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů).

celková pojištěnost penetration Versicherungsdurchdringung

Celkovou pojištěností se rozumí podíl hrubého předepsaného pojistného v nominálním vyjádření na hrubém domácím produktu v běžných cenách v daném roce v procentech. Tento ukazatel vyjadřuje v zásadě vyspělost pojistného trhu. Podle předběžných údajů zveřejněných Swiss Re Institute byl v roce 2018 Tchaj-wan, s 20,88 %, na čele světového žebříčku a Spojené království, s 10,61 %, evropského žebříčku. U České republiky byla v roce 2018 vykázána hodnota 2,77 %.

cenné papíry Wertpapiere securities

 1. Cenný papír představuje listinu, která je zpravidla existenčně spojena s právním vztahem, případně s nárokem, který z tohoto vztahu vyplývá (viz Josef Fiala, Lexikon občanského práva, Sagit, 1997).
 2. Cenné papíry představují nástroj sloužící k přesunu peněz na finančním trhu. Cenné papíry upravují vztah mezi emitenty cenných papírů a investory. Emitent cenné papíry emituje (prodává) za účelem získání finančních prostředků, investor cenné papíry nakupuje za účelem budoucího zisku (http://ok-investice.cz/cenne-papiry/).

certifikace Zertifizierung certification

 1. Obecně: posuzování shody například s požadavky právních předpisů.
 2. Pojištění: posuzování shody pojistných produktů spoření na stáří s požadavky stanovenými právními předpisy k důchodové reformě (SRN).
 3. Zabezpečovací zařízení: posuzování shody konkrétního výrobku se směrnicemi například příslušné asociace pojišťoven.

cese (postoupení) Zession (Abtretung) cession

Převod pojistného rizika nebo jeho části na jinou pojišťovnu nebo zajišťovnu.

Česká asociace pojišťoven NULL NULL

 1. Česká asociace pojišťoven je oborovou asociací. Činnost těchto asociací je poměrně podrobně popsána v pojmu „asociace“ Zahájila činnost 1. 1. 1994. K 15. 10. 2012 sdružovala 30 řádných členů a 3 členy se zvláštním statutem. Podílí se cca 98 % na celkovém předepsaném pojistném v ČR.
 2. Její působnost vymezují stanovy v Čl. I takto: „ Úkolem asociace je zejména: a) koordinovat, zastupovat, hájit a prosazovat společné zájmy pojišťoven ve vztahu k orgánům veřejné správy a dalším osobám i ve vztahu k zahraničí, b) zpracovávat připomínky k právním předpisům týkajícím se pojišťovnictví, pojištění nebo jiných zájmů pojišťoven a navrhovat legislativní úpravy, c) působit při odstraňování rozporů mezi členy asociace, dbát na dodržování pravidel hospodářské soutěže v souladu s právními předpisy a na dodržování zásad etického jednání a chování stanovených v Kodexu etiky v pojišťovnictví, d) na požádání soudů a jiných orgánů podávat posudky z oblasti pojišťovnictví, e) podporovat vědeckou činnost týkající se činnosti pojišťoven, uveřejňovat důležité poznatky, případně vydávat odborné časopisy a publikace, f) propagovat význam pojištění a zlepšovat image pojišťovnictví, g) na základě požadavků členů asociace zabezpečovat a zprostředkovávat výchovu a vzdělávání a organizovat výměnu zkušeností a spolupráci se zahraničím, h) zabezpečovat zastoupení asociace v mezinárodních organizacích a jejich orgánech, i) podílet se na tvorbě společných statistik a na sestavování evidence důležitých údajů, j) působit v oblasti zábrany škod, zejména spolupracovat s orgány a organizacemi činnými v oblasti škodové prevence, podporovat tvorbu norem v této oblasti a na základě rozhodnutí členů asociace sdružovat a poskytovat prostředky na zábrannou činnost, k) působit v oblasti prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání, l) zajišťovat vzájemnou výměnu a sdílení informací za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání ve smyslu ustanovení § 129 odst. 6 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, m) úzce spolupracovat se středními a vysokými školami a dalšími teoreticko-výzkumnými pracovišti při výchově odborníků a rozvoji pojišťovací teorie a za tímto účelem podporovat vznik specializovaných sdružení pojišťovacích odborníků, n) poskytovat služby v rámci svého předmětu činnosti a výnosy z nich používat na úhradu příslušných nákladů na tyto služby, o) zakládat společnosti k zabezpečení plnění společných úkolů členů asociace. Úkolem asociace však není vykonávat kontrolu řízení a organizace činnosti svých členů, kontrolu jejich obchodní strategie a ani řešit otázky, které se týkají sporů ze smluvních vztahů mezi pojistitelem a pojistníkem včetně sporů o pojistné plnění a jeho výši.“.
 3. Informace o činnosti České asociace pojišťoven a o ekonomických výsledcích jejích členů jsou obsaženy například ve výročních zprávách asociace, které lze nalézt stejně jako Stanovy, Kodex etiky v pojišťovnictví apod. na www.cap.cz.

Česká kancelář pojistitelů Czech Insurers´ Bureau Tschechisches Büro der Versicherer

Česká kancelář pojistitelů (ČKP) byla zřízena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů. Kancelář je právnickou osobou a je oprávněna vyvíjet činnost v rozsahu stanoveném výše uvedeným zákonem. V § 18 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb. je vymezena její působnost. ČKP spravuje garanční fond a fond zábrany škod, sjednává hraniční pojištění, spravuje informační středisko, vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti atd.

Český jaderný pojišťovací pool Czech Nuclear Insurance Pool Tschechischer Nuklear-Versicherungspool / Tschechische Kernreaktor-Versicherungsgemeinschaft

Dne 20. 7. 1995 byla podepsána první Smlouva o spolupráci pojistitelů při pojištění odpovědnosti z provozu jaderných zařízení na území České republiky. Dne 1. 10. 1995 zahájila činnost Kancelář poolu, a tak vznikl Český jaderný pool de iure. Dne 26. 6. 1996 byla podepsána Smlouva o spolupráci pojistitelů při pojištění majetkových škod na jaderných zařízeních a v roce 1996 zahájil Český jaderný pojišťovací pool aktivní zajišťovací činnost. Český jaderný pojišťovací pool působí v rámci celosvětového společenství národních jaderných poolů, se kterými aktivně rozvíjí obchodní a technickou spolupráci. V současné době se Český jaderný pojišťovací pool podílí na pojištění a/nebo zajištění více než 386 jaderných elektráren po celém světě, včetně obou českých jaderných elektráren: JE Dukovany a JE Temelín.

Copyright © 2024
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Technické cookies
Accept
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Accept
Decline