Bestandspflege péče o kmen

soubor opatření pojistitele k systémovému udržování kontaktů se zákazníky a k jejich soustavnému zlepšování

Bestandsübertragung převod kmene

převod kmene pojistných smluv od jedné pojišťovny k jiné pojišťovně při splnění podmínek stanovených zákonem (například § 103 a násl. zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví)

Betriebliche Altersversorgung zaměstnanecké starobní zabezpečení

zaměstnavatel zajišťuje starobní zabezpečení svým zaměstnancům. Může jít o penzijní fondy, penzijní pokladny, penzijní přísliby, podpůrné pokladny a soukromé životní (důchodové) pojištění. Pokud jde o plnění, tak se poskytuje důchodová dávka, plnění v případě invalidity a pozůstalostní renta (SRN)

Betriebshaftpflichtversicherung pojištění odpovědnosti podniků

pojištění průmyslových a zemědělských podniků a živnostníků pro případ odpovědnosti z provozní (výrobní) činnosti. Pod tento pojem se zahrnují i povinná pojištění odpovědnosti, která se týkají podniků a živnostníků (SRN)

Betriebsunterbrechung přerušení provozu

jde o základní přerušení provozu z důvodu požáru, blesku, exploze či pádu letadla. Je možné rozšíření o vloupání, vodu z potrubí … Přerušení provozu je předmětem pojištění

Bewachung ostraha, střežení

1. v požárním pojištění je obvyklé udělování slevy z pojistného, pokud je objekt střežen

2. u podnikatelských pojištění může být ostraha objektu mimo pracovní dobu podmínkou pro zahrnutí pojistného nebezpečí odcizení do pojistné smlouvy (SRN)

Beweislast důkazní břemeno

pojistník (pojištěný) musí pojistiteli prokázat, že došlo k pojistné události

Bewertungsrisiko oceňovací riziko

případ, kdy technické rezervy pojišťovny nedostačují ke krytí závazků z pojišťovací činnosti (SRN). Například podle § 55 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, musí mít pojišťovna vytvořeny technické rezervy v dostatečné výši tak, aby byla schopna v kterémkoli okamžiku dostát svým závazkům z uzavřených pojistných smluv

Bilanzanalyse bilanční analýza

systematické zkoumání rozvahy pomocí ekonomických metod s využitím časového a podnikového srovnávání s cílem odhalit rezervy v oblasti aktiv, výnosů apod.

Bilanzschutzversicherung pojištění ochrany bilance (rozvahy)

pojištění pro případ vlastních škod pojistníka způsobených stažením vadných výrobků z trhu. Toto pojištění doplňuje pojištění odpovědnosti za výrobek (resp. odpovědnosti za náklady spojené se stažením výrobku z trhu)

Copyright © 2023