Aufsichtsrat dozorčí rada

Dozorčí rada je v Německu jedním ze zákonem předepsaných orgánů akciové pojišťovací společnosti (resp. akciové společnosti) a větší vzájemné pojišťovny (resp. vzájemného pojišťovacího spolku). Dozorčí rada sestává minimálně ze 3 a maximálně z 21 osob a je tvořena zástupci akcionářů a zaměstnanců. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 62.

Aufwendungen náklady

Například náklady na kapitálové investice jsou ty položky výkazu zisků ztrát, jež zahrnují mzdové náklady a náklady na správu kapitálových investic, úroky a jiné náklady.

Auktionenversicherung aukční pojištění

1. Forma přepravního pojištění - pojištění věcí, jež jsou nabízeny na aukcích.

2. Krátkodobé životní pojištění zvířat (SRN).

Ausbildungsversicherung studijní pojištění

Typ kapitálového životního pojištění: dohodnutá pojistná částka se vyplatí na konci pojistné doby, například k začátku studia dítěte (SRN).

Ausfuhrkreditversicherung vývozní úvěrové pojištění

Typ soukromého úvěrového pojištění: nabízí pojistnou ochranu pro případ výpadku pohledávek z exportu zboží a služeb z důvodu insolvence zahraničního dlužníka či odběratele (SRN).

Ausgleichsanspruch nárok na vyrovnání

Nárok pojišťovacího zprostředkovatele na vyrovnání výhod, které pojišťovně vznikly jeho činností (k výhodám může patřit například počet získaných klientů) - (SRN).

Aushaftung doplacení

Tento pojem se týká úvěrového pojištění, obzvláště investičních celků. Jde o princip, že pojistná ochrana existujících pohledávek trvá i po ukončení pojistné smlouvy. Jde o to, aby poskytnutý úvěr byl splacen a dluhy vyrovnány. Český ekvivalent je třeba brát jako výchozí pracovní překlad plynoucí z výkladu pojmu. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 65.

Auskunftspflicht oznamovací povinnost

V případě škodné události musí pojistník oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu pojistiteli.

Auslegungsentscheidung výkladové rozhodnutí

Jde o jednu z forem oznámení (sdělení) německého orgánu dohledu nad pojišťovnictvím BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Spolkový ústav pro dohled nad finančními službami). Kromě výkladových rozhodnutí BaFin zveřejňuje oběžníky a poučení. Stanoviska vyjádřená v těchto oznámeních zavazují v zásadě pouze BaFin. Ani vůči pojišťovnám ani vůči soudům nenastává závazný účinek. Pomocí těchto oznámení se v podstatě konkretizuje dohledová praxe, samozřejmě s tím důsledkem, že je třeba počítat se sporem s BaFin v případě nerespektování jeho stanoviska. Oznámení je nutno odlišovat od správních rozhodnutí (nařízení), která jsou správními akty majícími závazný účinek. To platí i pokud je správní rozhodnutí vydáno k přetrvávajícímu sporu. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 68.

Auslosungsversicherung pojištění s vylosováním

1. Typ kapitálového životního pojištění: pomocí losu se určuje, u kterých pojistných smluv bude nejdříve vyplacena pojistná částka.

2. Pojištění pro případ ztrát, jež vzniknou tím, že se odkoupí dlužníkovy cenné papíry podle losovacího plánu za nominální hodnotu, i když jejich kurz je nad nominální hodnotou (tato pojištění nejsou nabízena v SRN).

Copyright © 2023