Anhängerklausel doložka týkající se přívěsu

Pojem z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: pojistitel hradí škody způsobené přívěsem, pokud je přívěs pevně spojen s vozidlem, které je u tohoto pojistitele pojištěno a nebo pokud se přívěs odpoutá a je v pohybu (SRN).

Annahmefiktion fikce přijetí

Pojem z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: návrh na pojištění je přijat, pokud jej pojistitel neodmítne ve stanovené době do 14 dnů od přijetí návrhu (SRN).

Annahmepflicht povinnost přijetí (návrhu), kontraktační povinnost

Kontraktační povinnost existuje v případě zákonné povinnosti pojistitele převzít rizika do pojištění (například jde o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

Annuität anuita, splátka dluhu

Pravidelná roční splátka dluhu včetně úroků (SRN).

Anomales Risiko anomální riziko

Pojem z životního pojištění a ze soukromého zdravotního pojištění: méně zdravé osoby nebo osoby s dědičným postižením, pokud jsou vůbec pojistitelné, tak jedině za příplatek (SRN).

Anpassungsklausel doložka o přizpůsobení, doložka o změně smlouvy

Při změně rámcových podmínek se musí změnit mechanismus plnění a protiplnění. Změní - li se riziko, musí se změnit pojistné (určitá úprava tohoto principu je například obsažena v § 13 odst. 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů).

Anschaffungskosten pořizovací náklady

Pořizovacími náklady se podle německého obchodního zákoníku rozumí výdaje na pořízení majetkových předmětů a na jejich nasazení do (podnikového) provozu.

Anschlussversicherung přípojené pojištění

1. Pojistná smlouva, která je napojena na existující pojistnou smlouvu. Prodlužuje se jí pojistná doba nebo rozšiřuje pojistná ochrana (dopojištění).

2. V kapitálovém životním pojištění může být dohodnuto, že pojistník má právo uzavřít připojenou pojistnou smlouvu bez zkoumání zdravotního stavu.

Anspruch nárok

Pojistníkovi vyplývá z pojistné smlouvy nárok na pojistné plnění v případě pojistné události.

Antemperkosten náklady na roztopení (nahřátí)

Tento pojem se používá v požárním pojištění. Jde o náklady na roztopení například vysokých pecí a tavících i jiných zařízení, a to po přerušení provozu v důsledku pojistné události. V hutním, sklářském a keramickém průmyslu jsou tyto náklady na roztopení na základě zvláštního ujednání pojistitelné (SRN). Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 42.

Copyright © 2024
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Technické cookies
Accept
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Accept
Decline