Aufbauversicherung výstavbové pojištění

pojištění pro případ smrti nebo pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti: v pojistné smlouvě je dohodnuta možnost kromě běžně placeného pojistného provádět též mimořádné vklady nebo prodloužit pojistnou dobu (SRN)

Aufgeschobene Rente odložený důchod

pojem ze soukromého důchodového pojištění: výplata doživotní renty nezačíná hned po uzavření pojistné smlouvy, ale je odložena, resp. je vázána na dosažení určitého věku

Aufräumungskosten vyklizovací náklady

pojem z majetkového pojištění: náklady na vyklizení suti, odpadků, zbytků různých předmětů apod. z místa pojistné události

Aufwendungen náklady

například náklady na kapitálové investice jsou ty položky výkazu zisků ztrát, jež zahrnují mzdové náklady a náklady na správu kapitálových investic, úroky a jiné náklady

Auktionenversicherung aukční pojištění

1. forma přepravního pojištění - pojištění věcí, jež jsou nabízeny na aukcích

2. krátkodobé životní pojištění zvířat (SRN)

Ausbildungsversicherung studijní pojištění

typ kapitálového životního pojištění: dohodnutá pojistná částka se vyplatí na konci pojistné doby, například k začátku studia dítěte (SRN)

Ausfuhrkreditversicherung vývozní úvěrové pojištění

typ soukromého úvěrového pojištění: nabízí pojistnou ochranu pro případ výpadku pohledávek z exportu zboží a služeb z důvodu insolvence zahraničního dlužníka či odběratele (SRN)

Ausgleichsanspruch nárok na vyrovnání

nárok pojišťovacího zprostředkovatele na vyrovnání výhod, které pojišťovně vznikly jeho činností (k výhodám může patřit například počet získaných klientů) - (SRN)

Auskunftspflicht oznamovací povinnost

v případě škodné události musí pojistník oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu pojistiteli

Auslosungsversicherung pojištění s vylosováním

1. typ kapitálového životního pojištění: pomocí losu se určuje, u kterých pojistných smluv bude nejdříve vyplacena pojistná částka

2. pojištění pro případ ztrát, jež vzniknou tím, že se odkoupí dlužníkovi cenné papíry podle losovacího plánu za nominální hodnotu, i když jejich kurs je nad nominální hodnotou (tato pojištění nejsou nabízena v SRN)

Copyright © 2023