Anbietungspflicht nabídková povinnost

tento pojem se používá v úvěrovém pojištění. Jde o povinnost pojistníka přihlásit na základě rámcové smlouvy všechny své klienty k úvěrovému pojištění (SRN)

Änderungsrisiko změněné riziko

má se na mysli pojistně technické riziko vyvolané řadou rizikových faktorů; jde o riziko, které není podmíněno náhodou. Například skutečná četnost škod se odlišuje od kalkulované četnosti škod. Týká se to změn i u jiných početních parametrů

Anerkenntnisverbot zákaz uznání

pojem z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (ale též pojištění obecné odpovědnosti), který znamená povinnost pojistníka neuznat žádný vůči němu nastolený nárok, nebo jej uspokojit a to před schválením tohoto nároku pojistitelem (SRN)

Anerkennungsklausel uznávací klauzule (doložka)

pojem z majetkového pojištění: pojistitel potvrzuje, že jsou mu v daný okamžik na základě posouzení rizik známy všechny potřebné okolnosti, pokud nebyly lstivě zamlčeny. Pojistník je tím ve značné míře chráněn před obviněním z porušení předsmluvní oznamovací povinnosti (SRN)

Anfängerrisiko začátečnické riziko

toto riziko se zohledňuje zejména v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a v havarijním pojištění. Začátečníci a mladí řidiči statisticky prokázáno způsobují více nehod, což vede pojistitele ke zvýšení pojistného u těchto kategorií pojištěných

Angebot nabídka, návrh

z právního hlediska jde o projev vůle uzavřít pojistnou smlouvu. Návrh může předložit zájemce o pojištění i pojistitel. V přímém pojištění či v dálkovém obchodě předkládá obvykle návrh pojistitel (SRN)

Angehörigenklausel příbuzenská doložka

pojem z pojištění odpovědnosti: vyloučeny jsou nároky osob žijících s pojištěným v jedné domácnosti nebo spolupojištěných v téže pojistné smlouvě (SRN)

Angestellter Außendienst zaměstnanecká obchodní služba

zaměstnanci obchodní služby pojišťovny, kteří mohou uzavírat pojistné smlouvy, provádějí reklamní a akviziční činnosti apod. Mohou být mezi ně řazeni také likvidátoři pojistných událostí. Jsou v zaměstnaneckém poměru, pobírají mzdu, ale podle výsledku obchodu také motivační odměny (SRN)

Anhängerklausel doložka týkající se přívěsu

pojem z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: pojistitel hradí škody způsobené přívěsem, pokud je přívěs pevně spojen s vozidlem, které je u tohoto pojistitele pojištěno a nebo pokud se přívěs odpoutá a je v pohybu (SRN)

Annahmefiktion fikce přijetí

pojem z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: návrh na pojištění je přijat, pokud jej pojistitel neodmítne ve stanovené době do 14 dnů od přijetí návrhu (SRN)

Copyright © 2023