Abbruchkosten demoliční náklady, náklady na demolici

Jde o pojem z pojištění majetku. Demoličními náklady se obvykle rozumí náklady na demolici zbytků budovy a částí zařízení, na odvoz suti (odpadu) a její uložení a náklady na její zpracování či zničení. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 1.

Abfall odpad

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit (§ 3 odst. 1 zákona č. 185/2011 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů). Skupiny odpadů jsou vymezeny v příloze č. 1 k uvedenému zákonu. V zákoně je upraveno například pojištění skládek odpadů či pojištění přepravy odpadů.

Abfindung vyrovnání, dohodnuté pojistné plnění, jednorázové odškodnění

1. Způsob vyrovnání, kdy poskytnutým pojistným plněním se uspokojí nároky pojištěného (oprávněné osoby). Obvykle získává pojistitel potvrzení o zřeknutí se všech jiných nároků včetně budoucích.

2. V sociálním pojištění je vyrovnání zpravidla dovoleno u vdoveckého/vdovského důchodu (SRN).

Abgekürzte Lebensversicherung zkrácené životní pojištění

V pojistné smlouvě se dohodne rok, jehož uplynutím pojištění zaniká. Obvykle je nastaven na dobu před předpokládanou smrtí. Tímto pojmem je označováno i pojištění se zkrácenou dobou placení pojistného.

Abgestimmtes Verhalten jednání ve shodě

Dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen „dohody“), jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, jsou zakázané a neplatné … (viz § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů; viz také SFEU čl. 101).

Abhandenkommen odcizení, ztráta

Odcizením se např. rozumí nedobrovolná ztráta věci, přičemž je nepravděpodobné, že v dohledné době bude možné toto vlastnictví znovu nabýt. V pojištění pro případ krádeže vloupáním nebo pojištění pro případ loupeže je odcizení primárním pojistným nebezpečím. U ostatních typů pojištění jde obvykle o následnou škodu. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 3.

Abkürzungsversicherung zkrácené pojištění

Jde o formu životního pojištění (SRN), kdy podíly na přebytku mohou být použity nejen ke zvýšení pojistného plnění, nýbrž i ke zkrácení pojistné doby. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 3

Ablauf uplynutí

1. Obecně - zánik pojištění.

2. Například v životním pojištění pro případ dožití to značí vznik nároku na pojistné plnění.

Ablehnung odmítnutí

1. Odmínutí návrhu na uzavření pojistné smlouvy.

2. Odmítnutí pojistného plnění.

Abmahnung výzva, varování (před podáním žaloby), upomínka

Tento pojem má řadu významů a použití. Může jít např. o vyzvání, aby daná osoba jednala v souladu s právními předpisy nebo příslušnou smlouvou. V právu hospodářské soutěže se může jednat o varování, že pokud nebude zastaveno protiprávní jednání, tak bude podána žaloba apod. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 4.

Copyright © 2024
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Technické cookies
Accept
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Accept
Decline