Belegschaftsversicherung pojištění osazenstva, skupinové pojištění

obvykle pojištění zaměstnanců určitého podniku nebo skupiny těchto zaměstnanců

Benannte Gefahren jmenovaná nebezpečí, uvedená nebezpečí

případ, kdy pojistná nebezpečí jsou jmenovitě uvedena v příslušné pojistné smlouvě

Bereicherungsverbot zákaz obohacení

1. bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního důvodu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů ( § 451 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník)

2. pojištění: pojem škodového pojištění, který vyjadřuje, že pojistitel hradí pouze vzniklou škodu

Bergung záchrana, vyproštění

1. obecně - záchrana osob nebo zvířat veřejnou záchrannou službou

2. pojem z námořního pojištění - případ, kdy posádka lodi nad ní ztratila kontrolu; pak je nutná pomoc či záchrana

3. pojem z úrazového pojištění - jde - li o škodové pojištění, tak se hradí náklady na vyhledání zraněného a jeho transport do nemocnice jen do stanoveného limitu

Berufsfahrerversicherung pojištění řidičů z povolání

zvláštní forma pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: pojištěna jsou buď určitá vozidla pojistníka nebo všichni jeho zaměstnanci řidiči (SRN)

Berufshaftpflichtversicherung pojištění profesní odpovědnosti

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání (například v důsledku nedbalosti, chyb a opomenutí)

Berufskrankheiten nemoci z povolání

pojem ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání; existuje seznam nemocí z povolání, které se týkají určitých povolání; v případě prokázání nemoci z povolání vzniká nárok na pojistné plnění

Berufsunfähigkeitsversicherung pojištění pro případ pracovní neschopnosti

předmětem pojištění je výplata sjednané denní dávky při pracovní neschopnosti vzniklé jako důsledek nemoci nebo úrazu

Berufszuschlag přirážka za povolání

1. pojem z životního pojištění: přirážka k pojistnému z důvodu nebezpečného povolání pojištěného
2. pojem z úrazového pojištění: v soukromém úrazovém pojištění je pojistné obvykle diferencováno podle skupin povolání; tím odpadá nutnost použití přirážek

Beschlagnahme zabavení, konfiskace

zabavením se má na mysli například zabavení věci policií nebo při exportu úřady jiného státu. V majetkovém pojištění je zabavení obvykle vyloučeno z pojistné ochrany

Copyright © 2023