Annahmepflicht povinnost přijetí (návrhu), kontraktační povinnost

kontraktační povinnost existuje v případě zákonné povinnosti pojistitele převzít rizika do pojištění (například jde o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Annuität anuita, splátka dluhu

pravidelná roční splátka dluhu včetně úroků (SRN)

Anomales Risiko anomální riziko

pojem z životního pojištění a ze soukromého zdravotního pojištění: méně zdravé osoby nebo osoby s dědičným postižením, pokud jsou vůbec pojistitelné, tak jedině za příplatek (SRN)

Anpassungsklauseln doložka o přizpůsobení, doložka o změně smlouvy

při změně rámcových podmínek se musí změnit mechanismus plnění a protiplnění. Změní - li se riziko, musí se změnit pojistné (určitá úprava tohoto principu je například obsažena v § 13 odst. 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů)

Anschlussversicherung přípojené pojištění

1. pojistná smlouva, která je napojena na existující pojistnou smlouvu. Prodlužuje se jí pojistná doba nebo rozšiřuje pojistná ochrana (dopojištění)

2. v kapitálovém životním pojištění může být dohodnuto, že pojistník má právo uzavřít připojenou pojistnou smlouvu bez zkoumání zdravotního stavu

Anspruch nárok

pojistníkovi vyplývá z pojistné smlouvy nárok na pojistné plnění v případě pojistné události

Anwartschaft právní nárok, čekací doba

1. obecně - právní nárok na získání určitého práva,

2. nárok na nabytí účinnosti pojistné smlouvy například po návratu z delší zahraniční cesty nebo po skončení vojenské služby (SRN)

Anzeigepflicht oznamovací povinnost

z pojistné smlouvy vyplývá celá řada oznamovacích povinností. Pojistitel musí být informován například o zvýšení pojistného rizika či o změně osobních údajů pojistníka. Oznámena musí být neprodleně škodná událost apod.

Arbeitsunfähigkeit pracovní neschopnost

daná osoba není schopna se účastnit pracovního procesu, protože by tím mohlo dojít ke zhoršení zdravotního stavu

Arzthaftpflichtversicherung pojištění odpovědnosti lékaře

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti lékaře

Copyright © 2023