HLÁŠENÍ ŠKODY

Postup při uplatnění pojistné události najde v kategoriích jednotlivých druhů pojištění výše.
Uvedené postupy jsou pouze orientační a mohou se u jednotlivých pojišťoven lišit. Podle okolností konkrétního případu si pojišťovna může vyžádat i další specifické doklady, které nejsou uvedeny v doporučených postupech.

Formuláře uvedené v následujících postupech naleznete vždy na webových stránkách příslušné pojišťovny nebo na konkrétní pobočce.

Kontakt na asistenční služby je vždy součástí konkrétní pojistné smlouvy.

ŠKODNÍ UDÁLOST

Skutečnost, ze které vznikla škoda a jež by mohla být důvodem vzniku pojistné události a mohla by zakládat právo na pojistné plnění z pojištění.

Jednotlivé škody mohou být různé povahy:

 • škody na zdraví (zranění, nemoc, smrt);
 • věcné škody (ztráta, poškození nebo zničení věci);
 • finanční škody (ztráta přijmu apod.).

Hlášení škodní události:

 • telefonicky na klientském centru příslušné pojišťovny;
 • on-line prostřednictvím webových formulářů příslušné pojišťovny;
 • písemně na formuláři příslušné pojišťovny (lze stáhnout z webových stránek dané pojišťovny nebo vyzvednout osobně na pobočce);
 • nutno přiložit potřebné podklady (jsou přesně vypsány na formuláři ke hlášení škod).

 

POJISTNÁ UDÁLOST

Nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Konkrétní podmínky vzniku pojistné události určují pojistné podmínky a smluvní ujednání.

Hlášení pojistné události:

 • telefonicky na klientském centru příslušné pojišťovny;
 • on-line prostřednictvím webových formulářů příslušné pojišťovny;
 • písemně na formuláři příslušné pojišťovny (lze stáhnout z webových stránek dané pojišťovny nebo vyzvednout osobně na jejich pobočkách);
 • nutno přiložit potřebné podklady (jsou přesně vypsány na formuláři ke hlášení škod).
Copyright © 2023