CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Kryje rizika spojená s náhlým onemocněním, úrazem, ztrátou zavazadel nebo způsobením škody třetí osobě v průběhu jednorázových nebo opakovaných turistických a pracovních cest do zahraničí. Každý občan ČR pojištěný v rámci systému veřejného zdravotního pojištění má na základě předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) nárok na nezbytnou zdravotní péči během svého pobytu v zahraničí – v zemích EU, dále v zemích tvořících EHP (v Norsku, Lichtenštejnsku, na Islandu) a ve Švýcarsku, na základě bilaterálních dohod pak v Severní Makedonii a v Srbsku.

Lékaři ve státních zdravotnických zařízeních (nikoli soukromých) v daném státě mají povinnost ošetřit vás za stejných podmínek jako místní pojištěnce, tedy nejen ve stejné kvalitě, ale i za stejných pravidel, pokud jde o financování spoluúčasti. Vaše zdravotní pojišťovna za vás uhradí vždy pouze tolik, kolik běžně hradí za danou zdravotní péči v tuzemsku.

Náklady na léčbu v některých cizích zemích mnohonásobně převyšují náklady na léčbu v ČR, kterou tedy zdravotní pojišťovny nehradí. Na základě předložení EHIC v uvedených zemích není hrazena nejen spoluúčast, ale ani repatriace zpět do vlasti. Cestovní pojištění vám proto pomůže uhradit veškeré náklady poskytnuté nezbytné léčebné péče a další náklady, které by vám vznikly v důsledku událostí krytých tímto pojištěním.

Cestovní pojištění vždy zahrnuje asistenční služby, tedy pomoc v nouzi. Pojišťovny proto spolupracují s asistenčními službami, které zařizují potřebnou pomoc v zemi, kde došlo k pojistné události. Asistenční služby fungují 24 hodin denně v českém jazyce.

Pojištění léčebných výloh vám pomůže v případech náhlého onemocnění, úrazu nebo smrti v zahraničí. Většinou je z tohoto pojištění hrazeno:

 • ambulantní lékařské ošetření,
 • předepsané léky a zdravotnický materiál,
 • hospitalizace,
 • lékařsky neodkladná operace,
 • převoz nemocného do ČR,
 • převoz tělesných ostatků do ČR,
 • zubní ošetření k odstranění akutní bolesti,
 • příp. další doplňkové asistenční služby (dle jednotlivých pojistných podmínek).

Možnosti připojištění

 • Úrazové pojištění.
 • Pojištění cestovních zavazadel.
 • Pojištění odpovědnosti za škodu.
 • Pojištění storna zájezdu.
 • Příp. další pojištění (dle jednotlivých pojistných podmínek).

Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Před uzavřením smlouvy je třeba důkladně se seznámit s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění, dané pojišťovny. Pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven naleznete na jejich webových stránkách.

Copyright © 2023