POVINNÉ RUČENÍ

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (lidově řečeno „povinné ručení“, POV) je povinně smluvním pojištěním a poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému pro případ vzniku újmy třetí osoby způsobené provozem pojištěného vozidla. Pojištěného chrání před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného/poškozených.

Platné a účinné POV musí být sjednáno ke každému vozidlu definovanému v § 2 zákona č. 30/2024 Sb. POV se vztahuje na každou osobu, která je povinna nahradit újmu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.

Minimální zákonem stanovený limit pojistného plnění z POV je 50 000 000 Kč při újmě na životě a zdraví na každého poškozeného a 50 000 000 Kč na škodu na majetku pro všechny poškozené.

Všechna práva a povinnosti účastníků tohoto pojištění jsou vedle pojistných podmínek definovány zákonem č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Práva a povinnosti vyplývající ze škodných událostí vzniklých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí nadále předchozím zákonem č. 168/1999 Sb.

Jaké újmy se hradí z POV?

 • újmy vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením,
 • účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete a škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škody vzniklé odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat,
 • ušlý zisk,
 • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování práv, a to u újmy na zdraví vždy a u škod na věci jen v případě prodlení pojistitele nebo neoprávněného odmítnutí či krácení pojistného plnění,
 • náklady vynaložené zdravotní pojišťovnou na plně nebo částečně hrazené zdravotní služby z veřejného zdravotního pojištění, jestliže zdravotní pojišťovna tyto zdravotní služby poškozenému hradila,
 • regresní náhrady podle zákona upravujícího nemocenské pojištění,
 • náklady zásahu hasičského záchranného sboru nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů,
 • regresní náhrady instituci z jiného členského státu, která poskytla poškozenému dávku sociálního zabezpečení a která má právo na náhradu této dávky vůči pojištěnému,
 • zachraňovací náklady podle občanského zákoníku včetně nákladů vynaložených na splnění povinnosti z bezpečnostních, hygienických nebo ekologických důvodů zlikvidovat následky dopravní nehody.

K POV pojišťovny nabízejí možnost sjednat řadu doplňkových připojištění, např.:

 • pojištění čelního nebo všech skel ve vozidle,
 • úrazové pojištění osob ve vozidle,
 • pojištění zavazadel,
 • pojištění úhrady nákladů na pronájem náhradního vozidla,
 • připojištění asistenčních služeb,
 • pojištění pro případ živelní události.

Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Před uzavřením smlouvy je třeba důkladně se seznámit s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění, dané pojišťovny. Pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven naleznete na jejich webových stránkách.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout