POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

Pojištění domácnosti je pojištěním souboru movitých věcí tvořících zařízení domácnosti a sloužících jejímu provozu nebo uspokojování potřeb členů pojištěné domácnosti. Pojištěny mohou být též součásti stavby a příslušenství budov, jako např. plovoucí podlaha, kuchyňská linka, obklady stěn a stropů apod. Místem pojištění jsou obytné prostory bytu na uvedené adrese a obvykle i některé prostory mimo tento byt, jako např. půda, sklep či jiné nebytové prostory.

Minimální varianta rozsahu pojištění se vztahuje na škody způsobené:

 • požárem, výbuchem nebo přímým úderem blesku;
 • pádem letadla, popř. jeho části nebo nákladu;
 • vichřicí nebo krupobitím.

V dalších variantách pak mohou být kryty i škody způsobené:

 • krádeží vloupáním;
 • vystoupením vody z vodovodního zařízení;
 • sesouváním půdy nebo sněhových lavin;
 • pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů;
 • tíhou sněhu nebo námrazy;
 • zemětřesením;
 • vodou vytékající z vodovodního zařízení;
 • vandalismem.

Některé pojistné produkty obsahují i méně obvyklá krytí, např.:

 • rozbití skel,
 • škody způsobené nepřímým úderem blesku,
 • škody vzniklé na obsahu chladicích zařízení.

Co ovlivňuje výši pojistného?

 • Výše pojistné částky.
 • Rozsah sjednaných pojistných rizik, výše zvolené spoluúčasti.
 • Lokalita místa pojištění s ohledem na možnost výskytu povodně či vloupání.
 • Způsob zabezpečení.
 • Pojištění věcí mimořádné hodnoty (např. starožitnosti, šperky, klenoty apod.).

Na co nezapomenout při sjednání?

 • Zvážit, zda sjednat pojistnou smlouvu na novou, nebo obecnou (časovou) cenu (obvyklým je dnes pojištění na novou cenu).
 • Správně stanovit odpovídající pojistnou částku.
 • Zodpovědně zvolit rozsah pojistných nebezpečí.
 • Seznámit se s pojistnými podmínkami, zejména s výší limitů, výlukami z pojištění a podmínkami zabezpečení.

Určení pojistné hodnoty domácnosti

Pro korektní nastavení pojistné částky, resp. limitů pojistného plnění, je potřeba určit pojistnou hodnotu domácnosti, a to v nové ceně. Novou cenou se rozumí cena, za kterou by bylo možné zařídit domácnost stejného druhu, velikosti a kvality.

Pojistná částka (horní hranice plnění) stanovená v pojistné smlouvě by měla minimálně odpovídat stanovené pojistné hodnotě. Pokud je sjednaná pojistná částka domácnosti nižší než pojistná hodnota, dochází pravděpodobně k podpojištění objektu. V případě pojistné události by pak pojistné plnění nepokrylo vzniklou škodu v plné výši. Pouze správně stanovená pojistná částka zaručuje dostatečnou pojistnou ochranu. Určení pojistné hodnoty domácnosti je plně v gesci pojistníka. V případě nejasností, jak hodnotu domácnosti určit, doporučujeme obrátit se na odborníka na danou oblast (např. z řad projektantů, stavebních firem atd.), příp. kontaktovat pojišťovacího zprostředkovatele dané pojišťovny.

Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Před uzavřením smlouvy je třeba důkladně se seznámit s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění, dané pojišťovny. Pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven naleznete na jejich webových stránkách.

Copyright © 2023