KALKULAČKA INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Kalkulačka nákladové složky investičního životního pojištění (IŽP)

Cílem zavedení jednotného informování o nákladovosti investiční části IŽP je další zvýšení transparentnosti produktu IŽP. IŽP je využíváno i jako investiční nástroj pro tvorbu dlouhodobých úspor, proto znalost nákladového zatížení investiční části je pro klienty klíčovým ukazatelem. Pro zlepšení orientace klientů v nákladovosti produktů IŽP jednotlivých pojišťoven byla zvolena forma jednoduché kalkulačky. Kalkulačka může zároveň sloužit jako pomůcka poradcům k doporučování vhodných produktů svým klientům. Kalkulačka je odsouhlasena jednotlivými pojišťovnami a znázorňuje nákladovost investiční části IŽP u produktů, u nichž je sjednáno běžné pojistné a které jsou určeny k pojistné ochraně dospělých osob.

Kalkulačka počítá:

  • Celkovou nákladovost investiční části za celou dobu platnosti smlouvy v závislosti na měsíčním pojistném a době trvání pojištění. Nákladovost je uváděna v procentech. Příklad: Hodnota 11 % a celkové zaplacené pojistné 360 000 Kč znamená, že na poplatky je použito 11 % z 360 000 Kč = 39 600 Kč.
  • Nákladovost vychází z aktuální situace k datu sjednání pojistné smlouvy a v průběhu trvání pojistné smlouvy se může měnit.
  • Bonusy, mající dopad na nákladovost investiční části IŽP, jsou zahrnuty, pokud nárok na ně vyplývá z výslovného ujednání pojistné smlouvy (např. bonus za trvání pojistné smlouvy).

Kalkulačka nezohledňuje:

  • Poplatky spojené s rizikovou částí produktu, protože mohou být jiné pro každého klienta a liší se dle nastavené pojistné ochrany.
  • Nákladovost investičních fondů. Liší se dle fondu a je k dispozici na stránkách jednotlivých pojišťoven (odkazy uvedeny v kalkulačce).
  • Bonusy spojené s výsledky rizikové složky (např. bezeškodní průběh) ani jiné poplatky (např. sjednané smluvní pokuty).

Výpočet nákladovosti investiční složky IŽP a veškerá související sdělení mají pouze informativní a orientační charakter a nejsou nabídkou k uzavření smlouvy dle občanského zákoníku. Zároveň takto získané informace nejsou ujednáním o podmínkách uzavření konkrétní smlouvy a nezakládají předsmluvní odpovědnost stran. Prostřednictvím kalkulačky nejsou plněny povinnosti poskytnutí předsmluvních informací pojišťovnami a pojišťovacími zprostředkovateli dle zákona o distribuci pojištění a zajištění. Závazné informace pro smluvní strany týkající se konkrétní pojistné smlouvy a pojištění, včetně souhrnného vyjádření informací k rezervotvornému pojištění, jsou vždy obsahem konkrétních předsmluvních informací poskytovaných pojišťovnou zákazníkovi a dále jsou obsahem sjednané pojistné smlouvy a příslušných pojistných podmínek pojišťovny.


ČAP nenese odpovědnost za přesnost a aktuálnost údajů v kalkulačce. Podkladová data jsou do kalkulačky vkládána bez zbytečného odkladu na základě aktualizace jednotlivými členskými pojišťovnami.

POVODŇOVÉ MAPY

Povodňové mapy slouží pojistitelům jako primární zdroj k ohodnocení rizika povodně a záplavy na území ČR. Členské pojišťovny ČAP využívají systém jako jeden ze zdrojů pro kalkulaci cen pojistného u majetkového pojištění.

Jednotlivé zóny ukazují míru rizika zasažení povodní v dané lokalitě z pohledu pojistného trhu. Při použití povodňového zónování pro jiné účely než pro účely pojištění je nezbytné podrobné odborné posouzení hodnoceného místa ze strany uživatele.

Informace uvedené v mapách jsou standardem ČAP, od něhož se mohou pojišťovny odchýlit v souladu s vlastní obchodní strategií, jakož i na základě dalších podkladů, např. historických záznamů škod z povodně nebo záplavy v daném území.

Od 1. února 2023 nově nabízíme uživatelům, v rámci modernizace Povodňového portálu ČAP, komplexní informace o nemovitostech včetně informací o nebezpečí povodně i pro komerční účely jako zpoplatněnou službu. (odkaz do tiskových zpráv)

Systém povodňového zónování byl vyvinut v letech 2002–2003 pro potřeby členských pojišťoven ČAP. Byl aktualizován v letech 2011–2012, 2018–2019 a v roce 2023 (na základě auditu provedeného odborným týmem Univerzity Karlovy) na podkladě digitálního modelu terénu (DTM) NEXTMap® Europe – Czech Republic firmy Intermap Technologies, Inc., nových matematických a fyzikálních metod modelování povodní a dostupných informací o protipovodňových opatřeních. Povodňové zónování bylo vytvořeno za použití čtyř druhů vstupních informací, přičemž jejich váhy byly stanoveny na základě kolektivního rozhodnutí členů ČAP:

  • map nebezpečí říčních rozlivů s maximálními hloubkami zaplavení za použití dostupných informací o protipovodňových opatřeních,
  • map nebezpečí říčních rozlivů s maximálními hloubkami zaplavení za použití digitálního modelu terénu,
  • map nebezpečí záplav z přívalových dešťů s maximálními hloubkami zaplavení,
  • zóny maximálního možného rozlivu zohledňující historické škody z pojištění povodně a záplavy.

Upozornění:

Autorská práva a duševní vlastnictví

Obsah databáze s daty o riziku povodní/záplav je chráněn autorskými právy společnosti Intermap Technologies, s.r.o. a vlastníků dat v databázi obsažených.

Odpovědnost za obsah

Společnost Intermap Technologies, s.r.o. vynaložila maximální možné úsilí při modelování map nebezpečí povodně a z nich vytvořených tarifních zón ČAP, ve snaze nasimulovat skutečný stav chování přírodních jevů pro potřeby pojišťovnictví. Na informace zde zveřejněné se nevztahuje žádná záruka správnosti, přesnosti, aktuálnosti, dostupnosti a úplnosti. Intermap Technologies, s.r.o. nenese odpovědnost za přímé či nepřímé škody vzniklé nesprávným použitím nebo použitím nesprávných a neúplných informací. Intermap Technologies, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za tržní hodnotu nemovitostí a za dopady na její změnu v důsledku aplikace informace o povodňovém nebezpečí. Společnost Intermap Technologies, s.r.o. tuto odpovědnost vylučuje jak vůči Objednateli, tak i vůči jeho případným koncovým klientům. Intermap Technologies, s.r.o. nezaručuje bezprostřední opravu případných nesprávných údajů na základě požadavků fyzické nebo právnické osoby.

©2023 Intermap Technologies, s.r.o.

Nositelem autorských práv k zobrazovaným povodňovým zónám je společnost Intermap Technologies, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

©2023 CEDA Maps a.s.

Nositelem autorských práv k zobrazeným mapovým podkladům je společnost CEDA Maps a.s. Všechna práva vyhrazena.

Vykonavateli autorských práv k ostatním datům jsou jejich vlastníci. Jména subjektů a produktů, pokud jsou ochrannými známkami, jsou ochrannými známkami jejich vlastníků.

Copyright © 2023