V Praze 4. února 2022 – Celkové předepsané smluvní pojistné upravené metodikou ČAP z předběžných výsledků získaných od členů asociace dosahuje ke konci roku 2021 hodnoty 147 mld. Kč. Meziročně se navýšilo o 4,4 %, resp. o 6,1 mld. Kč. Ve srovnání s 3,6 % zaznamenanými v minulém roce se jedná o potvrzení zvyšujícího se tempa růstu trhu. K růstu trhu stále přispívají oba segmenty, tj. životní i neživotní pojištění, nicméně posilování neživotního pojištění je aktuálně intenzivnější.

Životní pojištění

Předepsané pojistné v životním pojištění meziročně stouplo o 1,5 % a dosahuje 48,24 mld. Kč, tedy o 691 mil. Kč více než před rokem, kdy ale posilovalo o výraznějších 3,1 %. V dominantní skupině běžně placených smluv, které představují více než 90 % počtu všech smluv životního pojištění, se dynamika růstu z loňských 3,7 % sice snížila o 2 p. b. na současných 1,7 %, přesto příslušné pojistné narostlo o 779 mil. Kč a dále se potvrzuje stabilní vývoj těchto produktů v delším časovém horizontu. Objem jednorázově placeného pojistného aktuálně meziročně klesá, konkrétně o 8,8 %, nicméně jeho vývoj značně kolísá a na celkový výsledek má jen okrajový dopad.

Nadále ubývá smluv životního pojištění. Meziročně jich je o 2,4 % méně, což odpovídá poklesu přes 119 tis. Aktivních smluv tedy ke konci roku 2021 zůstává 4 917 tis.

Obchodní produkce životního pojištění

Počet nově uzavíraných smluv životního pojištění meziročně jen mírně klesá o 0,8 %. Sjednávání nových smluv bylo totiž v letech 2020 i 2021 ovlivněno situací kolem pandemie COVID-19, kdy nejprve prudce propadl počet sjednaných smluv během 2. čtvrtletí 2020, což se následně kompenzovalo vyšší produkcí v navazujícím čtvrtletí. Poté během roku 2021 se již sjednávání smluv více stabilizovalo a např. ve 3. čtvrtletí již dokonce překonalo předpandemický rok 2019. Nicméně během posledního čtvrtletí roku 2021 bylo smluv životního pojištění opět uzavřeno výrazně méně, a to dokonce o 10 % oproti roku 2020, kdy již nastal meziroční pokles o 23 %. Souhrnně se tak počet nových smluv v životním pojištění meziročně mírně snížil o 3,3 tis. Za celý rok jich bylo uzavřelo necelých 433 tis. a z tohoto počtu připadá téměř 422 tis. na běžně placené smlouvy. V souladu s výše popsaným vývojem klesl také objem produkce životního pojištění. V tomto případě ale logicky hraje dominantní roli jednorázově placené pojistné. To se ale meziročně snížilo o 444 mil. Kč a dosáhlo hodnoty 7,57 mld. Kč. Běžně placené pojistné naopak posílilo o 320 mil. Kč na 5,5 mld. Kč a dohromady obě skupiny dosahují obchodní produkce téměř 13,1 mld. Kč.

Neživotní pojištění

Růst předepsaného pojistného v neživotním pojištění dále posiluje. Celkem se předepsalo o 5,45 mld. Kč více než vloni a dopovídající pojistné převyšuje 98,8 mld. Kč. To je meziročně o 5,8 % více, což i překonává 3,9% růst v roce 2020. V hlavních skupinách neživotního pojištění se ale vývoj odlišuje.

Dominantní je i nadále pojištění vozidel, které má na neživotním pojištění více než 50% podíl. V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dosáhlo předepsané pojistné hodnoty téměř 28,2 mld. Kč, což je o 5 % více než v roce 2020. Dynamika růstu se ale o 2,1 p. b. snížila, neboť loni dosahovalo navýšení 7,1 %. V havarijním pojištění vozidel se opět potvrdil vyrovnaný vývoj, když dynamika zůstala na stejné hodnotě minulého roku i čtvrtletí, tedy na 6,7 %, a předepsané pojistné se přiblížilo částce 25,6 mld. Kč. Zmíněný trend je částečně podpořen stále se navyšujícím portfoliem pojištěných vozidel, jejichž celkový počet aktuálně stoupá o 2,3 %, což nyní i mírně překonává odpovídající nárůst zaznamenaný o rok dříve. Obdobně se to projevuje i ve skupině havarijně pojištěných vozidel s meziročním navýšením o 3,8 % opět ve srovnání s nižším tempem o rok zpět.

V podnikatelském pojištění rostlo předepsané pojistné o 3,4 %, meziročně stouplo o 711 mil. Kč a dosáhlo výše 21,9 mld. Kč. Pro srovnání v roce 2020 posilovalo toto odvětví o 4,7 %. Počet smluv se meziročně výrazně nezměnil. Mírně jich přibylo, konkrétně o 1,4 %.

Retailovému majetkovému a odpovědnostnímu pojištění se podobně jako vloni dařilo. Předepsané pojistné se meziročně navýšilo o téměř 1,14 mld. Kč na hodnotu 14,13 mld. Kč. Aktuální meziroční růst o 8,8 % tak výrazně překonal loňské navýšení o 5,5 %.

V ostatních odvětvích a skupinách rizik mimo pojištění vozidel, majetku a odpovědnosti občanů i firem došlo v roce 2020 k významnému meziročnímu propadu. V tomto segmentu pokrývajícím také léčebné výlohy a další rizika cestovního pojištění, pojištění cizinců apod. významně pokleslo předepsané pojistné souhrnně o 12 %. V roce 2021 dochází k částečné korekci, která je vyjádřena aktuálním 7,7% růstem. Pokles v této skupině produktů se totiž projevil i na začátku letošního roku a opětovný nárůst v průměrném rozsahu cca 20 % nastlal až v navazujících čtvrtletí, a to dominantně stále především ve spojení s nízkou srovnávací základnou roku 2020.

Rekordní objem škod z přírodních katastrof od roku 2013

Celkové závazky v pojištění majetku řádění živlů (povodně, vichřice, krupobití, srážky, tíha sněhu) v roce 2021 dosáhly enormní částky 6,45 mld. Kč a proti roku 2020 s objemem škod v úhrnu za 2,97 mld. Kč se jedná o nárůst o 117 %. Jedná se tak celkově o nejvyšší nominální hodnotu pojištěné škody v tomto segmentu od roku 2013, kdy došlo dosud k posledním rozsáhlým povodním na velké části území Čech.

Rozhodující nárůst škod z přírodních katastrof v roce 2021 nastal v souvislosti s řáděním tornáda na jižní Moravě v segmentu škod z vichřic, krupobití a atmosférických srážek, kde objem pojištěných škod za celý rok 2021 dosáhl v ČR částky 5,77 mld. Kč a proti 2,175 mld. Kč v roce 2020 se navýšil o 165 %. Jedná se tak o rekordní hodnotu v této skupině rizik od počátku celé časové řady v roce 2006:

Graf 1: Objem pojištěných škod v riziku přírodních katastrof v ČR

graf1 tz vyvoj2021

Výrazný růst pojištěných škod u požárů v 2. pololetí 2021

Počet pojistných událostí v souvislosti s požárem nemovitostí se pohybuje kvartálně poměrně stabilně kolem průměrné hodnoty 1242 pojistných událostí. U souvisejícího finančního objemu pojistných událostí platilo, že až do konce 2. čtvrtletí 2021 dosahoval jejich kvartální objem částky většinou v rozmezí mezi 400 až 600 mil. Kč. Ke zcela zásadně odlišnému výsledku došlo v obou čtvrtletích 2. pololetí 2021, kdy objem pojistných událostí z požárů narostl téměř na dvojnásobnou hodnotu a v obou obdobích překročil částku 1 mld. Kč. V důsledku toho se průměrná škoda z požáru navýšila v 2. pololetí 2021 z dlouhodobě stabilní hodnoty 367 tis. Kč na 860 tis. Kč

Graf 2: Srovnání kvartálního počtu pojistných událostí a objemu pojištěné škody u pojištění požárů

graf TZ vyvoj2021