DAŇOVÁ UZNATELNOST SOUKROMÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Soukromé zdravotní pojištění je pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), definováno jako „pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, důchodové pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod, nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, nebo v případě smrti“.

Odečitatelnost zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění od základu daně

Poplatník daně z příjmů může od základu daně za příslušné zdaňovací období odečíst jím zaplacené pojistné na jeho soukromé životní pojištění podle pojistné smlouvy uzavřené s pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území ČR, a to až do výše 24 000 Kč, za předpokladu, že:

  • poplatník daně je v pojistné smlouvě pojistníkem i pojištěným;
  • výplata pojistného plnění (jednorázového nebo důchodu) je sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy; současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let;
  • smlouva neumožňuje mimořádné výběry.

Zároveň pokud jde o pojistnou smlouvu s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití, navíc za předpokladu, že pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od pěti do 15 let (včetně) má sjednanou pojistnou částku alespoň na 40 000 Kč a pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou nad 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň na 70 000 Kč.

U důchodového pojištění se za sjednanou pojistnou částku považuje odpovídající jednorázové plnění při dožití.

V případě jednorázového pojistného se zaplacené pojistné poměrně rozpočítá na zdaňovací období podle délky trvání pojištění s přesností na dny.

Zánik nároku na nezdanitelnou část daně

Dojde-li před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let, k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění či jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, nárok na nezdanitelnou část základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v uplynulých 10 letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen.

Toto se neuplatní v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, ani tehdy, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, ani v případě smrti, s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění ani odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné budou přímo převedeny na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně.

Platby zaměstnavatele jako příspěvek na pojistné

Od daně z příjmů jsou osvobozeny dle ZDP platby zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 50 000 Kč ročně jako příspěvek na pojistné, který hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho soukromé životní pojištění, za podmínky, že výplata pojistného plnění je v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěný věku 60 let, že podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, a že je pojistná smlouva uzavřena mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území ČR podle zákona upravujícího pojišťovnictví, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, a dále za podmínky, že právo na plnění z pojistných smluv soukromého životního pojištění má pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoba určená podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na pojistné.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout