agreement on sharing of costs smlouva o sdílení nákladů

Smlouvou o sdílení nákladů se rozumí např. smlouva uzavřená s jinou osobou ve skupině, jejímž předmětem je vzájemné sdílení nákladů na činnosti společné těmto osobám.

all lines insurance všechny druhy pojištění

V jedné pojistné smlouvě je obsaženo pojištění majetku, odpovědnosti, životní pojištění i soukromé zdravotní pojištění.

all risks (AR) všechna nebezpečí, jakékoliv nebezpečí

Pojištění pro případ jakéhokoliv pojistného nebezpečí s výjimkou specielně vyloučených nebezpečí. Jde o majetkové pojištění s nejširším rozsahem pojistné ochrany.

all risks policy pojistná smlouva kryjící všechna rizika (kromě rizik výslovně vyloučených)

Pojistná smlouva kryjící všechna rizika se týká pojištění majetku a pojištění přerušení provozu. Nejsou v ní vymezena jednotlivá pojistná nebezpečí. To ale neznamená, že pojistitel uhradí každou škodní událost. Rozsah pojištění totiž obvykle limitují vyloučená pojistná nebezpečí, která by ovšem měla být v souladu s požadavky pojištěného. Základní výhodou tohoto pojištění je totiž flexibilita. Mezi standardní výluky patří válka, válečné události, občanská válka, revoluce, nepokoje, invaze, dále pak terorismus, úmyslná i hrubá nedbalost a jaderná energie. V pojištění technických rizik je obvykle výlukou opotřebení či koroze. Pojistné smlouvy kryjící všechna rizika podnikatelů jsou obvykle víceodvětvové a jsou uzavírány na delší období než jeden rok. Tyto smlouvy jsou považovány za přátelské vůči spotřebiteli, neboť pojistitel může pojistné plnění odmítnout v zásadě jedině tehdy, pokud prokáže, že pojistné nebezpečí bylo vyloučeno. Pramen: DVA. BWV. English insurance texts. Karlsruhe : Verlag Versicherungswirtschaft GmbH, 2010, s. 46.

all-in insurance pojištění proti všem požadovaným rizikům

Používá se v souvislosti s pojistnými produkty pro banky a jiné finanční instituce (pro případ podvodů, nedbalosti zaměstnanců a jiná rizika).

allied lines přidružená pojištění

Majetková a odpovědnostní pojištění obvykle prodávaná společně s požárním pojištěním (např. pro případ vichřice, povodně, vandalismu apod.).

allocated investment income přičleněný investiční výnos

Výnos na základě předplaceného pojistného a opožděné výplaty pojistných plnění.

alternative dispute resolution (ADR) alternativní řešení sporů

Alternativa k soudnímu projednávání (může jít o arbitrážní řízení nebo mediaci - smírčí řízení).

alternative investments market alternativní investiční trh

Trh vytvořený londýnskou burzou v roce 1995 jako trh pro malé rostoucí firmy, které nejsou dosti velké, aby vstoupily na hlavní burzy.

alternative liability alternativní ručení (odpovědnost)

Všichni žalovaní, kteří přicházejí v úvahu jako odpovědní, jsou pojati do jedné žaloby (US).

Copyright © 2023