vnitřní trh Binnenmarkt internal market

Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu v souladu s ustanoveními Smluv. Viz čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU.

volatilita Volatilität volatility

Pojištění: u některých pojistných odvětví dochází k častým výkyvům ve škodném průběhu, například v důsledku katastrofických pojistných událostí.

volba práva Rechtswahl choice of law

  1. Výběr práva země, podle kterého se bude řídit smlouva (tj. rozhodného práva). V tomto směru je třeba se řídit nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). Pravidla pro pojistné smlouvy jsou stanovena v jeho čl. 7 a níže uvedeným zákonem.
  2. § 87 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, zní: „(3) Pojistné smlouvy se řídí právem státu, ve kterém má pojistník obvyklý pobyt. Smluvní strany mohou zvolit rozhodné právo pro pojistnou smlouvu; jde-li o pojistnou smlouvu, na kterou se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie, mohou smluvní strany v rozsahu, ve kterém to tento předpis připouští, zvolit kterékoliv rozhodné právo.“.

vozidlo Fahrzeug vehicle

„Vozidlem“ se rozumí jakékoli motorové vozidlo určené k pohybu po souši, s mechanickým pohonem, nepohybující se však po kolejích, a jakékoli přípojné vozidlo, ať již připojené či nepřipojené (viz čl. 1 odst. 1 směrnice 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel – kodifikované znění).

vratka pojistného Rückbeitrag premium return (premium refund)

  1. V zásadě jde o pojistné, které má být vráceno pojistníkovi, zanikne-li pojištění před uplynutím pojistné doby. Vždy je však třeba vycházet z konkrétních pojistných podmínek, neboť například zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, v § 13 odst. 1 stanovuje: "(1) Pojistitel má právo na pojistné za pojistnou dobu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.". Vlastní vratka je upravena v § 13 odst. 2. Pokud jde o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tak v § 13 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, je následující úprava: "(2) Zanikne-li pojištění odpovědnosti před uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, má pojistitel právo na pojistné do konce kalendářního měsíce, ve kterém pojištení odpovědnosti zaniklo. Zbývající část zaplaceného pojistného je pojistitel povinen vrátit. Nastala-li v době do zániku pojištění odpovědnosti škodná událost, vzniká pojistiteli právo na pojistné podle věty první; povinnost zbývající část pojistného vrátit má pouze tehdy, jestliže mu z této škodné události nevznikne povinnost plnit.".
  2. § 2782 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zní: „(2) Zanikne-li pojištění. v důsledku pojistné události, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala; v takovém případě náleží pojistiteli jednorázové pojistné celé".

všeobecné pojistné podmínky allgemeine Versicherungsbedingungen general policy conditions (general insurance terms and conditions)

  1. Vymezují práva a povinnosti smluvních stran.
  2. Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, používá pojem pojistné podmínky, jež obsahují zejména vymezení vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění (výluky z pojištění), způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost. Pojem „všeobecné pojistné podmínky“ byl vymezen v § 788 odst. 2 až 4 občanského zákoníku, jehož Hlava patnáctá Pojistné smlouvy byla zrušena zákonem č. 37/2004 Sb.
  3. § 2774 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zní: „(1) Pojistné podmínky vymezí zpravidla podrobnosti o vzniku, trvání a zániku pojištění, pojistnou událost, výluky z pojištění a způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost. (2) Odkazuje-li smlouva na pojistné podmínky, seznámí s nimi pojistitel pojistníka ještě před uzavřením smlouvy; to neplatí, uzavírá-li se smlouva formou obchodu na dálku. Ustanovení § 1845 platí obdobně.“.

vstupní věk Eintrittsalter age at entry

Vstupním věkem se rozumí věk pojištěného na počátku pojištění. Je to významný parametr pro stanovení pojistného zejména v životním pojištění a soukromém zdravotním pojištění.

výjimka (hospodářská soutěž) Freistellung (Gruppenfreistellung) exemption (block exemption)

Pojem z práva EU k hospodářské soutěži: jde o výjimku (osvobození) ze zákazu uzavírání dohod mezi soutěžiteli podle čl. 101 Smlouvy o fungování EU. V souvislosti s nařízením č. 267/2010 o použití čl. 101 Smlouvy o fungování EU na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví se používá výraz "bloková výjimka". Zmíněné nařízení vymezuje podmínky, za nichž mohou pojišťovny uzavírat mezi sebou dohody v oblasti společného krytí určitých druhů rizik a v oblasti společných kompilací, tabulek a studií.

výkaz (účet) zisku a ztráty Gewinn- und Verlustrechnung profit and loss account

Výkaz sestavovaný na konci účetního období. Zahrnuje veškeré výnosy a náklady a zisk nebo ztrátu v daném účetním období. Viz také pojem „výsledovka“ výše.

výluka Ausschluß exclusion

Stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění (například válečné události, zemětřesení apod.); jinými slovy jde o rizika nebo okolnosti jejich vzniku, na které se pojištění nevztahuje. Výluky přesně vymezují rozsah daného pojištění (například pojištění úrazu se nevztahuje na nemoci, pokud vznikly v přímé souvislosti s úrazem).

Copyright © 2023