zajištění škodního nadměrku Schadenexzedentenrückversicherung excess of loss reinsurance

U zajištění škodního nadměrku se zajistitel podílí na úhradě škody jen tehdy, jestliže škoda přesáhne dohodnutý limit, a to až do stanovené výše. Cedující společnost (například pojistitel) rozhodne předem o částce, kterou může nést v případě ztráty z každé jedné pojistné události. Pak hledá smluvní zajištění, při kterém by zajistitel nesl odpovědnost nad tuto částku až do výše sjednaného limitu.

zajištění vkladů Einlagensicherung deposit-guarantee scheme

 1. Úvěrové instituce musí v členských státech EU finančně přispívat na základě příslušného právního předpisu do fondu zajištění (pojištění) vkladů. V případě potíží některé úvěrové instituce tento fond vyplácí prostředky majitelům vkladů do stanoveného limitu.
 2. V České republice se používá pojem „pojištění vkladů“ (viz Fond pojištění vkladů, www.fpv.cz). Činnost Fondu pojištění vkladů je upravena zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (§ 41a až § 41o).

zajistné Rückversicherungsprämie reinsurance premium

Úplata za zajištění, kterou platí pojistitel zajistiteli (či pojistiteli provozujícímu aktivní zajištění).

zajistné riziko Rückversicherungsrisiko reinsurance risk

Zajistným rizikem se rozumí například riziko úpadku zajistitele nebo špatná kvalita zajištění či nedostatečné zajištění. Pojišťovna musí toto riziko vyhodnocovat. Je sledováno též orgánem dohledu.

zajišťovací činnost Rückversicherungstätigkeit reinsurance activity

Zajišťovací činností se rozumí přebírání pojistných rizik na základě uzavřených smluv, kterými se zajišťovna zavazuje poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená, a pojistitel se zavazuje platit zajistiteli ve smlouvě určenou část pojistného (tj. zajistné) z pojistných smluv uzavřených pojistitelem, které jsou předmětem této smlouvy, plnění z těchto smluv a uzavírání zajišťovacích smluv mezi zajistiteli, přičemž součástí zajišťovací činnosti je správa zajištění, nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy zajišťovny (viz § 3 odst. 1 písm. l) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů).

zajišťovna Rückversicherung (Rückversicherungsgesellschaft, Rückversicherer) reinsurance company (reinsurer)

 1. Zajišťovnou se rozumí tuzemská zajišťovna, zajišťovna z jiného členského státu nebo zajišťovna z třetího státu (viz. § 3 odst. 1 písm. g) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů).
 2. „Zajišťovnou“ se rozumí podnik, který získal povolení vykonávat zajišťovací činnosti v souladu s čl. 14 (směrnice 2009/138/ES Solventnost II, čl. 13 odst. 4), který upravuje zásadu povolení.
 3. Pojišťovna pojišťoven.

zákaz diskriminace Diskriminierungsverbot prohibition of discrimination

 1. Mezinárodní právo: zákaz neospravedlnitelného rozdílného zacházení.
 2. Pojišťovnictví: například zákaz stanovovat pojistné rozdílně vůči státním příslušníkům různých zemí nebo příslušníkům etnických skupin.
 3. Právo hospodářské soutěže: například zákaz dohody o cenách například v rámci kartelu, která by mohla poškodit ostatní soutěžitele.
 4. V České republice je zákaz diskriminace stanoven zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Diskriminace je zakázána z titulu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru (výjimka je upravena v § 7 odst. 1).

zákaz obohacení Bereicherungsverbot prohibition of enrichment

 1. Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního důvodu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů (§ 451 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
 2. V zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je právní úprava „bezdůvodného obohacení“ v ustanoveních § 2991 až § 3005.

zákaz zvýhodňování Begünstigungsverbot prohibition of undue preference

Zákaz zvýhodňování je v některých zemích, jako například v SRN, ČR atd., stanoven právními předpisy a znamená, že pojistitel nesmí u stejných nebo podobných pojistných smluv zvýhodnit bez oprávněného důvodu pojistníka, a to z hlediska rozsahu pojištění nebo výše pojistného.

zakázané (nepojišťovací) obchody verbotene Geschäfte (versicherungsfremde Geschäfte) prohibited business (non-insurance business)

 1. Pojišťovna může na základě povolení provozovat pouze pojišťovací činnost a činnosti související s pojišťovací činností. Ostatní obchody (činnosti) jsou zakázané.
 2. Čl. 18 odst. 1 písm. a) směrnice 2009/138/ES Solventnost II zní: „1. Domovský členský stát vyžaduje, aby každá pojišťovna nebo zajišťovna, která žádá o povolení: a) pokud jde o pojišťovnu, omezila svůj předmět podnikání na pojišťovací činnosti a operace, které z nich přímo vyplývají, s vyloučením všech jiných obchodních činností;“.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout