technical profit technický zisk

Zisk z pojištění. Výsledek na technickém účtu životního pojištění či na technickém účtu neživotního pojištění.

technical provisions technické rezervy

Nutnost tvorby technických rezerv je dána tím, že pojistitel se zavázal v budoucnu vyplatit určitou částku. Z pojistného musí příslušnou část odložit na splacení budoucího závazku. To platí pro tzv. rezervotvorná pojištění. U rizikových pojištění vyplývá důvod pro tvorbu rezerv z toho, že ve sledovaném období nemusí být známy všechny škody, které v daném období nastaly, nebo není známa konečná výše závazku, který pojišťovně z této škody vznikne. Je však zřejmé, že tento budoucí závazek se vztahuje k období, ve kterém vznikla škoda, a proto v tomto období na něj musí být vytvořena rezerva.

technical risks technická rizika

Technická rizika znamenají různé druhy rizika, jež jsou přímo nebo nepřímo spojena s technickou či aktuárskou bází kalkulací pojistného a technických rezerv jak v životním, tak i neživotním pojištění. Patří mezi ně i rizika spojená s provozními náklady a nadměrným nebo nekoordinovaným růstem.

TEE system způsob zdanění TEE (zdaněno, osvobozeno, osvobozeno)

Příspěvky (pojistné) jsou zdaněny, ale osvobozeny od daně jsou příjmy z investic i plnění.

term life insurance rizikové životní pojištění

Takové životní pojištění, kdy pojistitel vyplatí pojistnou částku obmyšlenému, pokud pojištěný zemře během stanoveného období; jestliže pojištěný přežije tuto dobu, pojištění zaniká bez výplaty pojistné částky.

territorial exclusion územní výluka

Výluka určitých míst a oblastí z pojištění.

territory of coverage územní platnost pojištění

Území, na kterém je pojištění účinné.

terrorism terorismus

Terorismus je plánované, promyšlené a politicky motivované násilí zaměřené proti nezúčastněným Terorismus je plánované, promyšlené a politicky motivované násilí zaměřené proti nezúčastněným osobám a sloužící k dosažení vytčených cílů. Kromě této často používané definice existuje řada jiných definic. Některé z nich lze nalézt např. na webových stránkách Ministerstva vnitra (https://www.mvcr.cz/clanek/definice-pojmu-terorismus.aspx). Riziko terorismu je obtížné pojišťovat, a to kvůli utajení dané operace a nepředvídatelnosti. Nicméně se prezentují následující tři argumenty hovořící pro poskytování majetkové pojistné ochrany v případě terorismu: a) údajná nahodilost; b) omezená míra posouzení (ocenění); c) možnost rozšíření rizika. Ke všem lze vyjádřit námitky. Terorismus není vandalismus. Je výsledkem racionálního rozhodnutí a lze jej těžko označit jako nahodilou událost. Je třeba brát též v úvahu, že útoky při použití jaderných, biologických a chemických prostředků jsou skoro vždy vyloučeny z pojištění. Ani "dostatečné" rozšíření rizika terorismu do více regionů se nejeví jako pádný důvod pro sjednání pojištění. Vzhledem k závažnosti rizika terorismu a dopadům na společnost se zatím jako jisté řešení jeví sdílení rizika mezi některými vládami a pojišťovacím průmyslem. Na této bázi funguje společnost Extremus v Německu, Pool Re ve Spojeném království a GAREAT ve Francii.

terrorist financing financování terorismu

Úmyslné poskytování nebo shromažďování, jakýmikoli prostředky, přímo či nepřímo, finančních prostředků se záměrem použít tyto zdroje (nebo při znalosti toho, že mají být použity) na podporu nebo provádění teroristických akcí.

third party administration správa třetí stranou

Jde o outsourcing správy pojištění, tj. vyčlenění této činnosti z pojišťovny a její provádění třetí stranou na základě subdodavatelských vztahů.

Copyright © 2023