technical risks technická rizika

Technická rizika znamenají různé druhy rizika, jež jsou přímo nebo nepřímo spojena s technickou či aktuárskou bází kalkulací pojistného a technických rezerv jak v životním, tak i neživotním pojištění. Patří mezi ně i rizika spojená s provozními náklady a nadměrným nebo nekoordinovaným růstem.

TEE system způsob zdanění TEE (zdaněno, osvobozeno, osvobozeno)

Příspěvky (pojistné) jsou zdaněny, ale osvobozeny od daně jsou příjmy z investic i plnění.

term life insurance rizikové životní pojištění

Takové životní pojištění, kdy pojistitel vyplatí pojistnou částku obmyšlenému, pokud pojištěný zemře během stanoveného období; jestliže pojištěný přežije tuto dobu, pojištění zaniká bez výplaty pojistné částky.

territorial exclusion územní výluka

Výluka určitých míst a oblastí z pojištění.

territory of coverage územní platnost pojištění

Území, na kterém je pojištění účinné.

terrorism terorismus

Terorismus je plánované, promyšlené a politicky motivované násilí zaměřené proti nezúčastněným osobám a sloužící k dosažení vytčených cílů. Kromě této často používané definice existuje řada jiných definic. Některé z nich lze nalézt např. na webových stránkách Ministerstva vnitra (https://www.mvcr.cz/clanek/definice-pojmu-terorismus.aspx). Riziko terorismu je obtížné pojišťovat, a to kvůli utajení dané operace a nepředvídatelnosti. Nicméně se někdy prezentují následující tři argumenty hovořící pro poskytování majetkové pojistné ochrany v případě terorismu: a) údajná nahodilost; b) omezená míra posouzení (ocenění); c) možnost rozšíření rizika. Ke všem lze vyjádřit námitky. Terorismus není vandalismus. Je výsledkem racionálního rozhodnutí a lze jej těžko označit jako nahodilou událost. Je třeba brát též v úvahu, že útoky při použití jaderných, biologických a chemických prostředků jsou skoro vždy vyloučeny z pojištění. Ani "dostatečné" rozšíření rizika terorismu do více regionů se nejeví jako pádný důvod pro sjednání pojištění. Vzhledem k závažnosti rizika terorismu a dopadům na společnost se zatím jako jisté řešení jeví sdílení rizika mezi některými vládami a pojišťovacím průmyslem. Na této bázi funguje společnost Extremus v Německu, Pool Re ve Spojeném království a GAREAT ve Francii.

terrorist financing financování terorismu

Úmyslné poskytování nebo shromažďování, jakýmikoli prostředky, přímo či nepřímo, finančních prostředků se záměrem použít tyto zdroje (nebo při znalosti toho, že mají být použity) na podporu nebo provádění teroristických akcí.

third party administration správa třetí stranou

Jde o outsourcing správy pojištění, tj. vyčlenění této činnosti z pojišťovny a její provádění třetí stranou na základě subdodavatelských vztahů.

third party liability odpovědnost vůči třetím osobám

Odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě.

third party notice oznámení třetí strany

Připojení třetí strany s vlastním nárokem k žalující straně v soudním sporu.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout