underwriting loss upisovací ztráta

Ke ztrátě dochází, pokud je složený poměr (viz. "combined ratio" výše) větší než 100 %.

underwriting risk upisovací riziko

„Upisovacím rizikem“ se rozumí riziko ztráty nebo nepříznivé změny hodnoty pojistných závazků v důsledku nepřiměřených předpokladů ohledně stanovení cen a rezerv (viz. Čl. 13 bod 30 směrnice 2009/138/ES - Solventnost II).

unearned premium nezasloužené pojistné

Nezaslouženým pojistným nebo zajistným část předepsaného pojistného nebo zajistného podle uzavřené pojistné nebo zajišťovací smlouvy, která časově souvisí s následujícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda, pojistné nebo zajistné bylo zaplaceno.

unearned premium reserve rezerva na nezasloužené pojistné

Technická rezerva na nezasloužené pojistné se tvoří jak u životních, tak neživotních pojištění, s výjimkou životního pojištění s jednorázovým pojistným. Výše této rezervy odpovídá části předepsaného pojistného, která časově souvisí s následujícím nebo pozdějším účetním obdobím, a stanoví se jako souhrn těchto částí pojistného vypočítaný podle jednotlivých smluv. Častější je používání anglického slova "provision" místo "reserve".

uninsurability nepojistitelnost

Žádný pojistitel není ochoten poskytnout pojistnou ochranu, protože: a) nelze pojistit úmyslné jednání, jež vyvolalo škodu (neplatí pro povinná pojištění) b) nelze sjednat pojištění, které by odporovalo zákonům c) odhad očekávaných škod je tak velký, že pojistitel nemůže dané riziko přijmout (škody v důsledku války) d) jde o riziko čistě obchodní - změna módy může vést k neprodejnosti zboží e) riziko je příliš vysoké a nekvantifikovatelné.

unisex rate stejná sazba pro obě pohlaví

U některých pojištění se bere při tvorbě pojistné sazby v úvahu odlišná rizikovost pohlaví - muž/žena (např. úrazové pojištění). U jiných pojištění se toto rozlišení neprovádí (například pojištění léčebných výloh v zahraničí) a sazba je tedy stejná pro obě pohlaví.

unit-linked policy životní pojištění spojené s investičním fondem

Životní pojištění vázané na investiční fondy; někdy se také používá pojem investiční životní pojištění; pojistná smlouva životního pojištění, která garantuje vazbu mezi rezervou pojistníka a indexem příslušného investičního nástroje (fondu).

universal life insurance univerzální životní pojištění

Typ životního pojištění s rizikovou (pojištění pro případ smrti) i úspornou složkou charakterizovaný především možností pružně platit pojistné a měnit rozsah pojistné ochrany.

unjustified enrichment bezdůvodné obohacení

Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů (viz. § 451 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník).

utmost good faith nejvyšší (možná) dobrá víra

V anglickém právu byl tento pojem vysvětlen v rámci soudního případu Rozanes vs. Bowen (1928) V anglickém právu byl tento pojem vysvětlen v rámci soudního případu Rozanes vs. Bowen (1928) takto: Protože upisovatel neví nic a muž, který k němu přišel s žádostí sjednat pojištění, ví vše (o riziku), je povinností navrhovatele (daného muže) plně informovat upisovatele, a to bez jeho dotazování na všechny podstatné okolnosti. Jde totiž o smlouvu "nejvyšší možné dobré víry". tohoto vymezení vyplývá, že pojistitel může odmítnout pojistné plnění z důvodu, že mu nebyly poskytnuty relevantní informace. Kdyby mu totiž byly poskytnuty, pojistná smlouva by nebyla uzavřena nebo by byla uzavřena, ale za jiných podmínek. Anglické pojistné právo datuje své počátky do 18. století. V té době skutečně platilo, že upisovatel měl o riziku velice málo poznatků. Současní upisovatelé toho často znají o riziku mnohem více než zájemci o pojištění. Skutečností také je, že zájemci o pojištění často nevědí, které informace jsou pro upisovatele u technicky sofistikovaných pojistných produktů důležité. Jeví se tudíž, že doktrína "nejvyšší možné dobré víry" by neměla být nyní interpretována tak úzce jako v minulosti.

Copyright © 2023