unearned premium nezasloužené pojistné (zajistné)

Nezaslouženým pojistným nebo zajistným část předepsaného pojistného nebo zajistného podle uzavřené pojistné nebo zajišťovací smlouvy, která časově souvisí s následujícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda, pojistné nebo zajistné bylo zaplaceno.

unearned premium reserve rezerva na nezasloužené pojistné

Technická rezerva na nezasloužené pojistné se tvoří jak u životních, tak neživotních pojištění, s výjimkou životního pojištění s jednorázovým pojistným. Výše této rezervy odpovídá části předepsaného pojistného, která časově souvisí s následujícím nebo pozdějším účetním obdobím, a stanoví se jako souhrn těchto částí pojistného vypočítaný podle jednotlivých smluv. Častější je používání anglického slova "provision" místo "reserve".

uninsurability nepojistitelnost

Žádný pojistitel není ochoten poskytnout pojistnou ochranu např. v těchto případech a) nelze pojistit úmyslné jednání, jež vyvolalo škodu (neplatí pro některá povinná pojištění); b) nelze sjednat pojištění, které by odporovalo zákonům; c) odhad očekávaných škod je tak velký, že pojistitel nemůže dané riziko přijmout (škody v důsledku války); d) jde o riziko čistě obchodní - změna módy může vést k neprodejnosti zboží; e) riziko je příliš vysoké a nekvantifikovatelné.

unisex rate stejná sazba pro obě pohlaví

Na základě evropského práva musela být aplikována stejná pojistná sazba pro obě pohlaví (např. u pojištění motorových vozidel; bez ohledu na rozdíly v riziku).

unit-linked policy životní pojištění spojené s investičním fondem

Životní pojištění vázané na investiční fondy; někdy se také používá pojem investiční životní pojištění; pojistná smlouva životního pojištění, která garantuje vazbu mezi rezervou pojistníka a indexem příslušného investičního nástroje (fondu).

universal life insurance univerzální životní pojištění

Typ životního pojištění s rizikovou (pojištění pro případ smrti) i úspornou složkou charakterizovaný především možností pružně platit pojistné a měnit rozsah pojistné ochrany.

unjustified enrichment bezdůvodné obohacení

Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů (viz. § 451 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník).

utmost good faith nejvyšší (možná) dobrá víra

V anglickém právu byl tento pojem vysvětlen v rámci soudního případu Rozanes vs. Bowen (1928) V anglickém právu byl tento pojem vysvětlen v rámci soudního případu Rozanes vs. Bowen (1928) takto: Protože upisovatel neví nic a muž, který k němu přišel s žádostí sjednat pojištění, ví vše (o riziku), je povinností navrhovatele (daného muže) plně informovat upisovatele, a to bez jeho dotazování na všechny podstatné okolnosti. Jde totiž o smlouvu "nejvyšší možné dobré víry". tohoto vymezení vyplývá, že pojistitel může odmítnout pojistné plnění z důvodu, že mu nebyly poskytnuty relevantní informace. Kdyby mu totiž byly poskytnuty, pojistná smlouva by nebyla uzavřena nebo by byla uzavřena, ale za jiných podmínek. Anglické pojistné právo datuje své počátky do 18. století. V té době skutečně platilo, že upisovatel měl o riziku velice málo poznatků. Současní upisovatelé toho často znají o riziku mnohem více než zájemci o pojištění. Skutečností také je, že zájemci o pojištění často nevědí, které informace jsou pro upisovatele u technicky sofistikovaných pojistných produktů důležité. Jeví se tudíž, že doktrína "nejvyšší možné dobré víry" by neměla být nyní interpretována tak úzce jako v minulosti.

value at risk hodnota ohrožená (pojištěným) rizikem

Hodnota ohrožená (pojištěným) rizikem poskytuje odhad nejvyšší očekávané ztráty za určité časové období při dané úrovni spolehlivosti. Například tato hodnota ve výši 1 mil. Kč na 12 měsíců s 95 % úrovní spolehlivosti znamená, že pojistitel by mohl očekávat ztrátu vyšší než 1 mil. Kč v 5 % časového období nebo jednou za 20 let.

valued policy pojistná smlouva na dohodnutou hodnotu

  1. Hodnota byla pevně dohodnuta při uzavření pojistné smlouvy. Záměrem je vyloučit potřebu stanovení skutečné hodnoty majetku v případě škody (umělecká díla, starožitnosti, kožešiny apod.).
  2. Taxovaná pojistná smlouva, tj. provedení kontroly (včetně údajů v návrhu na pojištění), zda může být pojistná smlouva pojistitelem akceptována.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout