war risk válečné riziko

Speciální pojištění nákladu lodi proti riziku konfiskace při válečných událostech. Prodává se samostatně a zahrnuje řadu výluk (například se vylučuje náklad čekající v doku na nakládku). Válečné riziko se pojišťuje i v leteckém pojištění.

warranty závazná smluvní podmínka (závazek, povinnost)

Slovo "warranty" má v pojišťovnictví řadu významů. V pojistné smlouvě jde o závazné ustanovení k určitým aspektům rizika nebo o určité jednání, které se pojištěný zavazuje realizovat. Příslušné smluvní podmínky je třeba splnit, protože pojistitel se může vyhnout plnění, pokud fakta obsažená v závazku jsou nesprávná nebo jestliže pojištěný porušil závazek, resp. nesplnil, co slíbil. V takovém případě podle anglického práva může pojistitel odmítnout pojistné plnění, aniž by musel dokazovat, že toto porušení bylo nějakým způsobem zodpovědné za škodu. Tzv. "pokračující smluvní podmínka" (continuing warranty) reaguje na stávající dobrou praxi u pojištěného. Např. se může jednat o pokračující kvalitní údržbu účinného poplachového systémů proti vloupání nebo se dodržují pravidla ohledně neskladování hořlavého zboží v provozních prostorách, což by zvyšovalo riziko. Smluvní podmínky (závazky) mohou být podle anglického práva činěny třemi způsoby: a) výslovná podmínka (express warranty) je definována přímo v pojistné smlouvě; b) implikovaná podmínka je předpokladem učiněným upisovatelem. Např. v námořním pojištění je implikovanou podmínkou, že loď je při vyplutí v dobrém stavu pro příslušnou akci, jež je zamýšlena; c) základ smluvní podmínky (a basis of contract clause) znamená, že pojistná smlouva nebude použita, jestliže jakékoli sdělení v návrhu je nepravdivé. Nyní je ovšem všeobecně uznáváno, že by uplatnění takového postupu bylo nespravedlivé, jestliže pojistník učinil jen malou chybu, např. nenapsal přesnou adresu bydliště. V zásadě lze uvést, že postup dle bodu c) je ve Spojeném království nyní při splnění jistých podmínek zakázán u nepodnikatelských pojištění. Vzhledem k jejich významu musí být "warranties" perfektně naformulovány. V majetkovém pojištění ve Spojeném království se používají standardní znění některých smluvních podmínek, jako např. pro instalaci sprinklerových zařízení či protipožárních dveří.

weather insurance pojištění pro případ špatného počasí

Zvláštní forma pojištění, kdy se vyplácí pojistné plnění organizátorovi společenské, sportovní či umělecké akce nebo rekreačního výletu v důsledku deště, krupobití atd., jestliže například množství srážek v mm potvrzené v pojistné smlouvě uvedenou meterologickou stanicí dosáhne nebo překročí stanovenou úroveň (např. 2 mm).

whiplash poranění krční páteře; bičové trauma (doslova "šlehnutí bičem")

K poranění či poškození krční páteře dochází např. při dopravních nehodách. Rozmohlo se v souvislosti s rozvojem automobilismu a s tím spojeným růstem dopravních nehod. Typickým symptomem může být ztuhlost krku, poškození svalů, bolesti hlavy, nesoustředěnost, brnění nebo svědění končetin, poruchy zraku, psychické poruchy či emoční a intelektové problémy apod. Šetření takové škodní události pojistitelem není jednoduché, příznaky se mohou totiž objevit později po nehodě. Léčení může trvat několik měsíců. Důležitá je prevence např. formou výběru vhodné opěrky hlavy, která musí být správně nastavena.

White Paper Bílá kniha

Bílá kniha je dokument obsahující návrhy pro akci na úrovni EU ve specifické oblasti. V některých případech následuje po Zelené knize, jež zahájila konzultační proces na evropské úrovni. Po schválení Radou se z Bílé knihy může stát akční program Unie pro danou oblast. Bílá kniha má pro členské státy EU pouze doporučující povahu, je nezávazným dokumentem.

Pramen: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/

whole life insurance doživotní pojištění

Jeden z nejstarších typů životního pojištění pro případ smrti, ať nastane kdykoli. Pojistné se platí buď stanovený počet let, nebo po celou dobu života.

winding up likvidace (společnosti)

V právu znamená likvidace proces, kterým je ukončena existence společnosti, a aktiva jsou řádně redistribuována.

winding up proceeding likvidační řízení

„Likvidačním řízením“ se rozumí kolektivní řízení, jehož součástí je prodej majetku pojišťovny a rozdělení výnosu z prodeje mezi věřitele, akcionáře nebo společníky, což nevyhnutelně zahrnuje určitou intervenci správních nebo soudních orgánů členského státu, včetně případů, kdy jsou kolektivní řízení ukončena vyrovnáním nebo jiným obdobným opatřením, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou způsobena platební neschopností či zda jsou dobrovolná nebo povinná (viz. Čl. 2 písm. d) směrnice 2001/17/ES o reorganizaci a likvidaci pojišťoven).

window dressing (děláno) na oko

Snaha vylepšit určitými transakcemi rozvahu s ohledem na konec účetního období, aniž by docházelo k jakémukoli falšování.

withdrawal (of a licence) odnětí (povolení)

Odnětí (orgánem dohledu) povolení pojišťovně provozovat pojišťovací činnost.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout