value at risk hodnota ohrožená (pojištěným) rizikem

Hodnota ohrožená (pojištěným) rizikem poskytuje odhad nejvyšší očekávané ztráty za určité časové období při dané úrovni spolehlivosti. Například tato hodnota ve výši 1 mil. Kč na 12 měsíců s 95 % úrovní spolehlivosti znamená, že pojistitel by mohl očekávat ztrátu vyšší než 1 mil. Kč v 5 % časového období nebo jednou za 20 let.

valued policy pojistná smlouva na dohodnutou hodnotu

  1. Hodnota byla pevně dohodnuta při uzavření pojistné smlouvy. Záměrem je vyloučit potřebu stanovení skutečné hodnoty majetku v případě škody (umělecká díla, starožitnosti, kožešiny apod.).
  2. Taxovaná pojistná smlouva, tj. provedení kontroly (včetně údajů v návrhu na pojištění), zda může být pojistná smlouva pojistitelem akceptována.

variable life insurance variabilní životní pojištění (investiční životní pojištění)

Typ životního pojištění s rizikovou (pojištění pro případ smrti) i úspornou složkou, z níž mohou být finanční prostředky investovány podle uvážení pojistníka například do akcií, dluhopisů, podílových fondů.

vehicle vozidlo

„Vozidlem“ jakékoli motorové vozidlo určené k pohybu po souši, s mechanickým pohonem, nepohybující se však po kolejích, a jakékoli přípojné vozidlo, ať již připojené či nepřipojené (viz. Čl. 1 bod 1 směrnice 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel - kodifikované znění).

vehicle identification number (VIN) identifikační číslo vozidla

Číslo složené ze 17 číslic/písmen přiřazené každému osobnímu automobilu.

vested pension rights nabytá důchodová práva

1. „Nabytými důchodovými právy se rozumí jakýkoli nárok na nashromážděná doplňková důchodová práva po splnění případných podmínek pro nabytí důchodových práv v souladu s pravidly doplňkového důchodového systému a případně v souladu s vnitrostátními právními předpisy;“. Viz čl. 3 písm. f) návrhu směrnice o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv přijatého Radou dne 17. 2. 2014 [2005/0214 (COD)].

2. U tohoto pojmu je nutno uvést, že oficiální český překlad se vyvíjí. V návrhu výše zmíněné směrnice, ale ve verzi zveřejněné Komisí dne 9. 10. 2007, byl použit pojem „nezrušitelné nároky na důchod“ [viz COM(2013) 603]. V úvahu připadá rovněž překlad „právně zaručená práva“.

vested rights právně zaručená práva

Například odložené důchody pro osoby, které přejdou do důchodu později, než bylo původně stanoveno.

void zrušení (pojistné smlouvy), neplatnost

Jde zejména o případ zániku pojištění z důvodu, že pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpověděl dotazy pojistitele (odstoupení od pojistné smlouvy).

volcano coverage pojištění pro případ vulkanické erupce

V některých zemích součást pojištění budov (domácnosti).

voyage policy cestovní pojištění

Pojištění účinné z místa odjezdu do místa určení, případně po jakoukoli dohodnutou dobu.

Copyright © 2023