variable life insurance variabilní životní pojištění (investiční životní pojištění)

Typ životního pojištění s rizikovou (pojištění pro případ smrti) i úspornou složkou, z níž mohou být finanční prostředky investovány podle uvážení pojistníka například do akcií, dluhopisů, podílových fondů.

vehicle vozidlo

„Vozidlem“ jakékoli motorové vozidlo určené k pohybu po souši, s mechanickým pohonem, nepohybující se však po kolejích, a jakékoli přípojné vozidlo, ať již připojené či nepřipojené (viz. Čl. 1 bod 1 směrnice 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel - kodifikované znění).

vehicle identification number (VIN) identifikační číslo vozidla

Číslo složené ze 17 číslic/písmen přiřazené každému osobnímu automobilu.

vested pension rights nabytá důchodová práva

1. „Nabytými důchodovými právy se rozumí jakýkoli nárok na nashromážděná doplňková důchodová práva po splnění případných podmínek pro nabytí důchodových práv v souladu s pravidly doplňkového důchodového systému a případně v souladu s vnitrostátními právními předpisy;“. Viz čl. 3 písm. f) návrhu směrnice o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv přijatého Radou dne 17. 2. 2014 [2005/0214 (COD)].

2. U tohoto pojmu je nutno uvést, že oficiální český překlad se vyvíjí. V návrhu výše zmíněné směrnice, ale ve verzi zveřejněné Komisí dne 9. 10. 2007, byl použit pojem „nezrušitelné nároky na důchod“ [viz COM(2013) 603]. V úvahu připadá rovněž překlad „právně zaručená práva“.

vested rights právně zaručená práva

Například odložené důchody pro osoby, které přejdou do důchodu později, než bylo původně stanoveno.

void zrušení (pojistné smlouvy), neplatnost

Jde zejména o případ zániku pojištění z důvodu, že pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpověděl dotazy pojistitele (odstoupení od pojistné smlouvy).

volcano coverage pojištění pro případ vulkanické erupce

V některých zemích součást pojištění budov (domácnosti).

voyage policy cestovní pojištění

Pojištění účinné z místa odjezdu do místa určení, případně po jakoukoli dohodnutou dobu.

waiting period karenční lhůta, čekací doba

Období na počátku pojištění s vyloučením nebo omezením pojistného plnění.

waiver vzdání se, zřeknutí se, zproštění

Vzdání se určitého práva, o němž je známo, že existuje.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout