Aktiva aktiva

Aktiva (věci, které patří osobě nebo společnosti) pojišťovny zahrnují:
1. dlouhodobý majetek (nemotný, hmotný, finanční).

2. Oběžný majetek (pohledávky, zásoby, peněžní prostředky).

3. Přechodná aktiva (příjmy a náklady příštích období).

Aktivenversicherung pojištění aktiv

Pojištění pro případ poškození zájmu (účasti) na existující věci a pohledávkách (SRN).

Aktuar aktuár, pojistný matematik

Osoba, která například v pojišťovně odpovídá za správnost způsobu výpočtu sazeb pojistného, výše technických rezerv a finančního umístění.

Aleatorische Verträge aleatorní (odvážné) smlouvy

V případě aleatorních (odvážných) smluv jde o ujednání prospěchu, anebo neprospěchu jednoho či více - a to i všech - smluvníků v závislosti na nejisté události. Mezi smlouvy odvážné patří též sázka, hra a los. Viz ustanovení § 2873 - § 2883 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva odvážná je definována též jako smlouva, jejímž předmětem je plnění závislé výlučně či převážně na náhodě.

Allfinanz všechny finanční produkty

Zkratka pro rozsáhlé nabídky produktů a jejich kombinací od různých finančních institucí (bank, pojišťoven, investičních společností, stavebních spořitelen). Taková nabídka se obvykle uplatňuje v rámci příslušné finanční skupiny.

Allgefahrenversicherung pojištění proti všem nebezpečím (jekémukoli nebezpečí)

Pojištění pro případ jakéhokoliv pojistného nebezpečí s výjimkou specielně vyloučených nebezpečí. Jde o majetkové pojištění s nejširším rozsahem pojistné ochrany.

Allgemeine Versicherungsbedingungen všeobecné pojistné podmínky

1. Vymezují práva a povinnosti smluvních stran bez ohledu na individuální různorodosti v jednotlivém případě.

2. Pojistné podmínky obsahují zejména vymezení vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění (výluky z pojištění), způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost (zákon č. 37/2004 Sb.).

Allgemeininteresse obecný zájem

Pojem "obecný zájem" je používán v právních aktech EU. Například v čl. 180 směrnice 2009/138/ES Solventnost II je obsažena tato definice: "Členský stát, ve kterém se nachází riziko, nebo členský stát závazku, nesmí bránit pojistníkovi v uzavření smlouvy s pojišťovnou, které bylo vydáno povolení za podmínek článku 14, pokud toto uzavření smlouvy není v rozporu s právními předpisy chránícími obecný zájem platnými v členském státu, ve kterém se nachází riziko, nebo v členském státu závazku.“. V souvislosti s vymezením obecného zájmu a jeho uplatňováním vznikly v praxi (a existují) určité problémy. Komise proto vydala výkladové sdělení pod názvem "Svoboda poskytování služeb a obecný zájem v pojišťovnictví", které ovšem není v Úředním věstníku EU k dispozici v české verzi ("Freedom to provide services and general good in the insurance sector" - 2000/C 43/03).

Allmählichkeitsschäden postupně (pozvolně) vznikající škody

Pojem z pojištění odpovědnosti: jde o pozvolně vznikající škody působením například vysoké teploty, mrazu, plynů … Pokud není prováděna například řádná údržba, může dojít ke značným škodám na materiálu, zařízení apod. Tyto škody jsou z pojištění odpovědnosti vyloučeny (SRN).

Alternative Risikofinanzierung alternativní financování rizika

1. V užším slova smyslu jde o přenos rizik na kapitálové trhy, nikoli na pojistné trhy.

2. V širším slova smyslu se může jednat o zapojení alternativních trhů, například kaptivních pojišťoven.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout