Arbeitsunfähigkeit pracovní neschopnost

Daná osoba není schopna se účastnit pracovního procesu, protože by tím mohlo dojít ke zhoršení zdravotního stavu.

Arglistige Täuschung lstivé oklamání

Lstivým oklamáním se rozumí úmyslné vyvolání nebo udržování omylu prostřednictvím lživých (nepravdivých) tvrzení nebo zamlčení pravé skutečnosti. V německém zákoně o pojistné smlouvě je upraveno jak porušení předsmluvních informačních povinností, tak i právní napadení (postup) vůči lstivému oklamání. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 51.

Arzthaftpflichtversicherung pojištění odpovědnosti lékaře

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti lékaře.

Assekuranz pojišťovnictví (pojištění)

Tento pojem - pojištění - se vztahuje k období vzniku námořního pojištění ve Středomoří v průběhu 14. století. Nyní se jím rozumí celé pojišťovnictví. Byl použit i v německé legislativě (např. § 6 odst. 1 VAG - zákon o dohledu nad pojišťovnictvím). Slovo "Assekuranz" je podle tohoto ustanovení (kromě jiných) možné uvést v označení firmy/pojišťovny. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 56.

Atomhaftungs-Übereinkommen Úmluva o odpovědnosti za jaderné škody

Touto úmluvou se rozumí Pařížská úmluva o odpovědnosti vůči třetím stranám v oblasti jaderné energie ze dne 29. 7. 1960. Týká se odpovědnosti vůči třetím osobám na poli jaderné energie. Touto úmluvou má být zajištěno, že osoby, jež byly postiženy jadernou událostí, obdrží přiměřené odškodnění. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 58.

Aufbauversicherung výstavbové pojištění

Pojištění pro případ smrti nebo pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti: v pojistné smlouvě je dohodnuta možnost kromě běžně placeného pojistného provádět též mimořádné vklady nebo prodloužit pojistnou dobu (SRN).

Aufgeschobene Rente odložený důchod

Pojem ze soukromého důchodového pojištění: výplata doživotní renty nezačíná hned po uzavření pojistné smlouvy, ale je odložena, resp. je vázána na dosažení určitého věku.

Aufräumungskosten vyklizovací náklady

Pojem z majetkového pojištění: náklady na vyklizení suti, odpadků, zbytků různých předmětů apod. z místa pojistné události.

Aufruhr vzbouření (proti státní moci)

Tímto pojmem se rozumí srocení osob, které se rozhodly společnými silami odporovat státní moci. Překrývá se částečně s "vnitřními nepokoji". Většina německých pojišťoven má v pojistných podmínkách škody způsobené vzbouřením proti státní moci vyloučeny. Ovšem v případě pojištění zboží se na ně pojistná ochrana obvykle vztahuje. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 61.

Aufsicht dohled

1. Pojišťovnictví je regulovaný ekonomický obor/odvětví. Nezbytnou součástí regulace je též dohled v pojišťovnictví. V ČR jsou jeho úkoly vymezeny zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Předmět dohledu je stanoven v § 85. Dohledovým orgánem v ČR je Česká národní banka, která podle § 84 odst. 1 vykonává dohled v zájmu ochrany pojistníků, pojištěných a oprávněných osob a s ohledem na zachování finanční stability pojišťoven a zajišťoven. 2. Za hlavní cíl dohledu se podle čl. 27 směrnice 2009/138/ES Solventnost II považuje „ochrana pojistníků a osob oprávněných k pojistnému plnění“. 3. V Německu vykonává dohled v pojišťovnictví BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Spolkový ústav pro dohled nad finančními službami). Českému zákonu o pojišťovnictví v Německu odpovídá Versicherungsaufsichtsgesetz (zákon o dohledu nad pojišťovnictvím), takže "dohled" se dokonce dostal do názvu zákona upravujícího pojišťovnictví.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout