Automatenversicherung pojištění automatů

Typ přepravního pojištění: předmětem pojištění jsou automaty všeho druhu - na zboží, hrací automaty, hudební automaty apod. Do pojištění může být zahrnuto i příslušné zboží a mince. Pojišťuje se přeprava i automaty v místě provozu, a to v zásadě proti stejným rizikům, jako jiný majetek (SRN).

Automatisiertes Fahren automatizovaná jízda

Pojem automatizovaná jízda je odvozen z pojmu automatizované vozidlo či automatické vozidlo, kterým se rozumí vozidlo vybavené asistečními systémy řidiče, díky kterým lze některé jednodušší jízdní úkony vykonávat bez zásahu řidiče. Autonomní/robotické vozidlo je schopno vnímat (snímat a vyhodnocovat stav) prostředí a navigovat se k zadanému cíli bez lidského zásahu. Jinými slovy jde o vozidlo, které je navrženo tak, aby provádělo všechny kritické bezpečnostní funkce a monitorovalo stav vozovky po celou dobu jízdy. S autonomním vozidlem souvisí pojem autonomní jízda (německy "autonomes Fahren"). V praxi je možné se setkat i s tím, že výraz "automatisiertes Fahren" se překládá i jako "autonomní jízda". Kromě toho se používá pojem plně automatizované vozidlo, který by měl odpovídat pojmu autonomní vozidlo. Například Asociace britských pojistitelů (ABI - www.abi.org.uk) vymezila v listopadu 2017 těchto 10 klíčových vlastností a výkonnostních kritérií vyžadovaných u plně automatizovaného vozidla: 1.název: jasně se popíše automatizovaná schopnost 2.dodržování práva: musí být soulad s dopravními zákony a kodexem silničního provozu (Spojeného království) 3.specifika polohy: funkčnost je omezena na specifické typy silnic nebo oblastí prostřednictvím zónového monitorování (geofencing) 4.jasné předání: převod kontroly nad řízením se řídí podle jasného postupu - „nabídnout a potvrdit“. 5.bezpečná jízda: vozidlo může samostatně zvládnout všechny rozumně očekávané situace 6.neočekávané předání: musí být dáno adekvátní a přiměřené oznámení, jestliže vozidlo potřebuje neočekávaně vrátit kontrolu nad řízením 7.bezpečné zastavení: vozidlo provede odpovídající bezpečné zastavení, jestliže není schopno pokračovat, nebo když řidič nepřevezme zpět kontrolu 8.intervence v případě nouze: vozidla se mohou vyhnout nebo předejít nehodě tím, že reagují na stav nouze 9.rezervní systémy: selže-li jakýkoli systém, nastupují bezpečnostní opatření 10.údaje o nehodě: zaznamená se a nahlásí se, jaké systémy byly v době nehody používány.

Aval směnečné ručení

1. Obecně - písemné potvrzení dole na obchodní listině garantující platbu.

2. Aval poskytuje úvěrová pojišťovna v rámci pojištění kauce (záruky).

Bagatellbeiträge bagatelní pojistné (příspěvek)

Pojistného v bagatelní (zanedbatelné) výši se může pojistitel zřeknout v případě, že náklady na inkaso by přesáhly toto pojistné, které může vzniknout zaokrouhlováním nebo při změně smlouvy apod.

Bagatellschäden bagatelní škody

Bagatelní škody znamenají pro pojistitele neúměrné náklady; také z tohoto důvodu je často zavedena spoluúčast.

Bancassurance bankopojištění

1. V Německu se bankopojištěním obvykle rozumí prodej pojistných produktů přes banky a spořitelny. Pod tento pojem se zahrnuje i prodej prováděný zaměstnanci pojišťovny v prostorách bank a spořitelen. Samotný pojem bankopojištění je zavádějící, neboť bankovní a pojišťovací obchod je nutno rozlišovat. Lze se setkat i s pojmem "Allfinanz", který pokrývá i výše uvedenou součinnost pojišťoven s bankami a spořitelnami. V případě prodeje pojistných produktů přes banku či spořitelnu se tyto instituce nacházejí v postavení pojišťovacího zprostředkovatele a za prodej získávají provizi. 2. Ve světě existuje celá řada definic a forem bankopojištění, a to od prodeje pojištění na přepážce v bance až po veškerý prodej pojišťovny přes bankovní síť s tím, že u (životní) pojišťovny zůstává pouze správa pojištění.

Barwert současná hodnota

1. Suma peněz, které, pokud jsou nyní investovány při dané úrokové míře, vyprodukují určitou částku v budoucnu. 2. Finančně-matematické označení pro očekávanou protihodnotu právního nároku na plnění, jež není ještě splatné. V životním pojištění zohledňuje současná hodnota nejen diskontování pojistného plnění, ale rovněž pravděpodobnost, zda a kdy bude splatné. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 79.

Basisrente základní důchod, základní renta

V Německu se smlouva o základním důchodu nazývá též "RürupRente" (Rürupova renta - podle německého národohospodáře Berta Rürupa). Slouží k tvorbě vlastního kapitálově krytého zabezpečení na stáří s tím, že doživotní renta může být vyplácena po dosažení věku 62 let. Smlouva může obsahovat dodatečné zajištění pro případ pracovní neschopnosti či omezené/snížené výdělečné činnosti, nebo pro případ zajištění pozůstalých. Nároky nejsou zůstavitelné, jsou nepřenosné, nelze je půjčit či prodat a nejsou kapitalizovatelné. To pak vede k tomu, že pojistitel v případě výpovědi vede smlouvu jako smlouvu bez placení pojistného, ale nevyplácí se žádné odkupné. Z daňového hlediska je zvlášností, že pojistné placené v rámci této základní/Rürupovy renty se pokládá stejně jako příspěvky placené v rámci německého zákonného důchodového pojištění za zvláštní výdaje. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 79-80.

Bauartklassen třídy podle druhu (konstrukce) stavby

Tento pojem se používá v německém požárním pojištění. Budovy se rozdělují podle druhu (konstrukce) stavby (např. ocelové skeletové stavby, stavby ze dřeva, železobetonové stavby). Druh stavby je totiž důležitým hlediskem při určování objektivního rizika a tím pro stanovení pojistného. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 80-81.

Baugarantieversicherung pojištění záruky za stavbu

Pojištění je uzavíráno stavebními podnikateli, kteří jím zaručují svým klientům, že stavba bude dokončena i v případě jejich insolvence. Pokud nastane pojistná událost, tak pojistitel zorganizuje dokončení stavby a nese případné vícenáklady. Pojistné se stanovuje v procentech z ceny stavby (světový trh a nyní i SRN).

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout