Brandursache příčina požáru

jde o všechny možné podmínky a okolnosti, které mohou vyvolat požár

Bruchteilversicherung zlomkové pojištění

zvláštní forma pojištění na plnou hodnotu. Odškodnění je omezeno na dohodnuté procento z pojistné částky. Používá se v majetkových podnikatelských pojištěních, kdy totální škoda nebo dílčí škoda v zásadě nemůže překročit dohodnutý podíl (zlomek). Obvyklá jsou ujednání o podílu ve výši 5 až 25 %

Bruchversicherung pojištění pro případ poškození (porušení)

1. pojištění strojů - jedná se o pojištění pro případ poškození (může být omezena nebo vůbec vyloučena funkčnost stroje) nebo zničení stroje

2. přepravní pojištění - dané riziko lze převzít za příplatek pojistného; týká se to například přepravy nábytku, skla, porcelánu. U tohoto pojištění je ovšem řada výluk

3. pojištění skel - jde o pojištění pro případ rozbití skla z jakékoli příčiny

4. pojištění skel auta je obvykle řešeno doplňkovým pojištěním k pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebo k havarijnímu pojištění

5. pojištění vodovodního potrubí zahrnuje obvykle pojistnou ochranu pro případ poškození potrubí z jakékoli příčiny

Buchwert účetní hodnota

hodnota jednotlivých položek majetku a závazků vykázaná v rozvaze

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht spolkový úřad pro dohled nad finančním trhem

spolkový úřad pro dohled nad finančním trhem dohlíží nad činností zejména bank, pojišťoven, investičních společností apod.

Cash-Flow příliv peněz, tok peněz

příjem nebo výdej peněžních prostředků. Peněžní tok tedy představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků. Vypovídá o schopnosti podniku generovat peněžní prostředky

Dauernde Versicherung trvající pojištění, dlouhodobé pojištění

pojistná smlouva, jež je uzavřena na dobu neurčitou. Může být oběma smluvními stranami vypovězena jen ke konci příslušného pojistného období. Výpovědní lhůta se musí pohybovat od jednoho do tří měsíců (SRN)

Deckungskonzept koncept (pojetí) krytí (pojištění)

původně pojem pro individuálně vytvářenou pojistnou ochranu, aby se pojištění přizpůsobilo speciálnímu pojistnému riziku. V poslední době se tento pojem používá jako synonymum pro pojistné produkty (SRN)

Deckungsrückstellung technická rezerva

technická rezerva k zajištění trvalé splnitelnosti závazků pojišťovny plynoucích z uzavřených pojistných smluv

Deckungssumme krycí částka, limit pojištění

pojištění odpovědnosti: pojem, který lze srovnat s pojistnou částkou u majetkového pojištění (SRN)

Copyright © 2023