Deckungszusage příslib krytí, příslib pojištění

poskytnutí pojistné ochrany ještě před uzavřením pojistné smlouvy. Je to možné u škodového pojištění i u životního pojištění (SRN)

Dekontaminationskosten náklady na dekontaminaci

v případě pojistné události jde o úhradu nákladů na likvidaci nebezpečných látek (dekontaminaci)

Demonstrationsschäden škody (vzniklé) při demonstracích

škody vzniklé při demonstracích jsou pojištěny při splnění zákonných či pojistných podmínek. Obvykle jsou ale z pojištění vyloučeny tzv. vnitřní nepokoje (SRN)

Depositenversicherung pojištění vkladů

pojištění klientů úvěrových institucí pro případ ztráty či snížení hodnoty jejich vkladů. Toto pojištění se v SRN nenabízí; využívá se fond pojištění vkladů, do něhož příslušné instituce, zejména soukromé banky, přispívají

Deregulierung deregulace

odstranění nebo alespoň snížení rozsahu státních zásahů do ekonomiky; v pojišťovnictví EU bylo deregulací například zrušení schvalování pojistných sazeb nebo pojistných podmínek orgány dohledu před zahájením či rozšířením pojišťovací činnosti dané pojišťovny

Dienstleistungsfreiheit svoboda dočasně poskytovat služby

právo provozovat pojišťovací činnost na území hostitelského členského státu, a to v rozsahu povolení uděleného orgánem dohledu domovského členského státu, jestliže tato činnost nemá charakter trvalé přítomnosti na území hostitelského členského státu (§ 3 odst. 1 písm. t) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví)

Direktanspruch přímý nárok

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: poškozený má právo vznést nárok na pojistné plnění přímo na pojistitele toho, kdo za škodu odpovídá (pojištěného)

Direktversicherung prvopojištění, přímé pojištění

pojištění osob a podnikatelů, které sjednává pojistitel s pojistníkem; tento pojem se používá k odlišení pojištění (prvopojištění) od zajištění

Direktvertrieb přímý prodej

pojišťovna prodává pojištění přímo pojistníkovi pomocí vlastních zaměstnanců, pošty, internetu apod. Jinými slovy to značí, že nespolupracuje vůběc nebo minimálně s pojišťovacími zprostředkovateli

Diskriminierungsverbot zákaz diskriminace

1. mezinárodní právo: zákaz neospravedlnitelného rozdílného zacházení

2. pojišťovnictví: například zákaz stanovovat pojistné rozdílně vůči státním příslušníkům různých zemí nebo příslušníkům etnických skupin

3. právo hospodářské soutěže: zákaz cenové dohody například v rámci kartelu, která může poškodit ostatní soutěžitele

Copyright © 2023