Baugeräteversicherung pojištění přístrojů na stavbě

Pojištěny jsou v pojistné smlouvě uvedená zařízení či přístroje, jež se používají na dané stavbě, a to pro případ bezprostřední, náhlé a nepředvídané události (SRN).

Bauherrenhaftpflichtversicherung pojištění odpovědnosti stavebníků

Jde o formu obecného pojištění odpovědnosti. V případě tohoto pojištění jsou pojištěna odpovědnostní rizika pojistníka z jeho činnosti jako soukromého stavebníka, nebo investora ve stavebnictví či jako vlastníka pozemku, pokud nároky z porušení povinností v oblasti bezpečnosti provozu mohou být vzneseny během doby stavby. Pojistná ochrana se obvykle nabízí pouze tehdy, jestliže se plánování, řízení stavby a provedení stavby předává třetí osobě. Při stavbě ve vlastní režii je nezbytné dohodnout přirážku k pojistnému. Soukromé pojištění odpovědnosti zpravidlajiž nabízí omezenou pojistnou ochranu pro nižší pojistné částky, například do 50 000 EUR. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 82.

Bauleistungsversicherung pojištění stavebního výkonu (plnění)

Jde o formu technického pojištění: 1. Pojištěné věci: Pojištěny jsou všechny dodávky a výkony nutné ke splnění stavebních úkolů uvedených v pojistce. Existuje ovšem řada výluk, jako například: zařízení k výrobě elektrického proudu a energie, součásti poměrně vysoké umělecké hodnoty, základová půda atd. 2. Pojistná nebezpečí: Pojistná ochrana se poskytuje na principu pojištění proti všem rizikům pro případ nepředvídaného poškození nebo zničení pojištěných věcí, a to při několika výlukách. Mezi ně patří například pojistné nebezpečí požár, protože toto může být kryto pojištěním hrubé stavby (SRN). Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 82-83.

Baurisiko stavební riziko

V pojištění se výraz "stavební riziko" používá v pojištění právní ochrany v souvislosti s vyloučením příslušné skutkové podstaty. Z pojistné ochrany je vyloučeno zastupování právních zájmů, pokud jde o plánování, zřízení nebo stavební změnu budovy nebo její části, jež povinně vyžadují povolení. Vyloučení se vztahuje i na právní rizika z koupě, prodeje nebo financování pozemků, popřípadě stavebních plánů (SRN). Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 83.

Bausparkassen stavební spořitelny

stavební spořitelny jsou poskytovatelé stavebního spoření

Bedarfsdeckung krytí potřeby

Uzavřením pojistné smlouvy je kryta pojistnou událostí vzniklá potřeba vyjádřená v penězích. V pojištění se hradí skutečná škoda, která se kalkuluje po vzniku škodné události; nesmí dojít k bezdůvodnému obohacení.

Bedarfsdeckung krytí potřeby, pojištění potřeby

1. Uzavřením pojistné smlouvy by mohla být kryta materiální potřeba vzniklá v důsledku nahodilé pojistné události, a to prostřednictvím v penězích vyjádřené (a pojistitelem poskytnuté) částky. Princip krytí potřeby odlišuje pojištění od loterií, her a sázek. Ve škodovém pojištění platí konkrétní (kongruentní/shodné) krytí potřeby, přičemž potřeba se určí přesně podle výše vzniklé škody. Naproti tomu v obnosovém pojištění se abstraktní potřeba stanoví prostřednictvím vymezení pojistné částky. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 87. 2. Tzv. aleatorní (odvážné) smlouvy jsou podle § 2756 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, charakteristické tím, že prospěch, anebo neprospěch alespoň jedné ze smluvních stran závisí na nejisté události. Jde o smlouvu, kterou se slibuje a přijímá naděje ještě nejisté výhody, přičemž, zda se jedná o smlouvu úplatnou nebo bezplatnou závisí na tom, zda bylo naproti tomu něco slíbeno či nikoli. Za takovou smlouvu se obvykle považuje pojistná smlouva, sázka, hra a loterie, smlouva o důchodu, ale také všechny trhové a jiné smlouvy týkající se očekávaných práv nebo budoucích ještě neurčitých věcí. Pojistná smlouva se od jiných aleatorních smluv odlišuje existencí pojistného zájmu jako základní podmínky vzniku a trvání pojištění. Ten je v § 2761 OZ definován jako oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události. Jedná se o objektivní kategorii, tedy nikoli o subjektivní rozhodnutí o potřebě pojištění, ale o existenci skutečnosti, kterou blíže vymezuje § 2762 OZ. Pokud jde o sázku nebo loterii, pak ujednané majetkové plnění získá ta smluvní strana, jejíž tvrzení se ukáže správným. Nevylučuje se tak úmysl spekulační nebo zištný, protože se počítá i s možností zisku značné výhry proti malé investici. Naproti tomu u pojištění se pojistný zájem projevuje jako potřeba získat plnění pro určitou eventualitu, která sama buď vyvolá majetkovou potřebu, anebo uspokojení již existujících potřeb určité osoby. Pojmovým znakem smlouvy o důchodu je povinnost plátce platit příjemci pravidelné peněžní dávky po ujednanou dobu. Naproti tomu pojmovým znakem pojistné smlouvy je synallagma spočívající ve vzájemné povinnosti poskytnout pojistné plnění oprávněné osobě, nastane-li pojistná událost, a v povinnosti pojistníka platit pojistiteli pojistné, přičemž platební povinnost pojistníka je nepodmíněná, zatímco povinnost pojistitele je podmíněná, spojená s nejistotou, zda pojistná událost nastane nebo kdy tato událost nastane. Autor: Přikryl, V., MF ČR (použito s jeho souhlasem).

Bedeutung der Versicherung význam pojištění

1. Pojištění je nástroj finanční eliminace negativních následků nahodilosti. Podstatou je transfer finančního rizika od pojistníka (pojištěného) na pojistitele. Tento převod má značný společenský a národohospodářský význam. 2. Význam pojištění je propojen s významem oboru, tedy pojišťovnictví. Bez pojištění by nebylo možno hovořit o tom, že pojišťovnictví přispívá k ekonomickému růstu a rozvoji, umožňuje dlouhodobé financování (jelikož pojistné smlouvy životního pojištění jsou uzavírány obvykle na delší dobu, tj. 5, 10, 20, ale i více let, mohou být aktiva investována rovněž na delší období), umožńuje spoření na stáří (životní a důchodové pojištění), zajišťuje finanční stabilizaci ekonomických subjektů, řeší dopady přírodních katastrof, podporuje prevenci škod, plní společenskou objednávku (zákonné pojištění a povinná pojištění), podporuje zaměstnanost atd.

Beendigung der Versicherung zánik pojištění

K zániku pojištění může dojít z celé řady důvodů: uplynutím pojistné doby, dohodou, výpovědí ... (více viz například § 19 až 23 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů).

Beginn der Versicherung počátek pojištění

1. Formální počátek - den uzavření pojistné smlouvy.

2. Materiální počátek - doba, od níž pojistitel nese riziko.

3. Technický počátek - den, od něhož vzniká pojistiteli právo na pojistné.

4. Kromě výše uvedeného rozlišení používaného v SRN lze zmínit i příklad z ČR, kdy se v § 12 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, uvádí: "Právo pojistitele na pojistné vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy nebo dnem dohodnutým v pojistné smlouvě, nestanoví-li tento zákon jinak."

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout