Amtliches Kennzeichen úřední poznávací značka

Při registraci vozidla se vydává státní poznávací značka (také často "registrační značka"). Bez ní není povolen provoz vozidla na pozemní komunikaci.

Anbietungspflicht nabídková povinnost

Tento pojem se používá v úvěrovém pojištění. Jde o povinnost pojistníka přihlásit na základě rámcové smlouvy všechny své klienty k úvěrovému pojištění (SRN).

Änderungsrisiko změněné riziko

Má se na mysli pojistně technické riziko vyvolané řadou rizikových faktorů; jde o riziko, které není podmíněno náhodou. Například skutečná četnost škod se odlišuje od kalkulované četnosti škod. Týká se to změn i u jiných kalkulovaných parametrů.

Anerkenntnisverbot zákaz uznání

Pojem z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (ale též pojištění obecné odpovědnosti), který znamená povinnost pojistníka neuznat žádný vůči němu nastolený nárok, nebo jej uspokojit, a to před schválením tohoto nároku pojistitelem (SRN).

Anerkennungsklausel uznávací klauzule (doložka)

Pojem z majetkového pojištění: pojistitel potvrzuje, že jsou mu v daný okamžik na základě posouzení rizik známy všechny potřebné okolnosti, pokud nebyly lstivě zamlčeny. Pojistník je tím ve značné míře chráněn před obviněním z porušení předsmluvní oznamovací povinnosti (SRN).

Anfängerrisiko začátečnické riziko

Toto riziko se zohledňuje zejména v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a v havarijním pojištění. Začátečníci a mladí řidiči, statisticky prokázáno, způsobují více nehod, což vede pojistitele ke zvýšení pojistného u těchto kategorií pojištěných.

Angebot nabídka, návrh

Z právního hlediska jde o projev vůle uzavřít pojistnou smlouvu. Návrh může předložit zájemce o pojištění i pojistitel. V přímém pojištění či v dálkovém obchodě předkládá obvykle návrh pojistitel (SRN).

Angehörigenklausel příbuzenská doložka

Pojem z pojištění odpovědnosti: vyloučeny jsou nároky osob žijících s pojištěným v jedné domácnosti nebo spolupojištěných v téže pojistné smlouvě (SRN).

Angemessenheitsprüfung prověřování (posuzování) přiměřenosti

Posuzování vhodnosti a přiměřenosti pojistných produktů s investiční složkou je upraveno v čl. 30 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění. Jde o povinnost zprostředkovatelů pojištění nebo pojišťovny získat při poskytování poradenství od zájemce o pojištění nezbytné informace, aby bylo možno doporučit takový pojistný produkt s investiční složkou, který je pro něho vhodný a zejména je v souladu s jeho rizikovou tolerancí a schopností nést ztráty (přiměřenost).

Angestellter Außendienst zaměstnanecká obchodní služba

Zaměstnanci obchodní služby pojišťovny, kteří mohou uzavírat pojistné smlouvy, provádějí reklamní a akviziční činnosti apod. Mohou být mezi ně řazeni také likvidátoři pojistných událostí. Jsou v zaměstnaneckém poměru, pobírají mzdu, ale podle výsledku obchodu také motivační odměny (SRN).

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout