Versicherungsrecht pojistné právo

soubor právních předpisů, které upravují pojištění a pojišťovnictví. Do tohoto pojmu lze zahrnout například též stanovy pojišťovny nebo pojistné podmínky. Tyto dokumenty řeší sice některé otázky autonomně, ale přitom nesmí být v rozporu s právními předpisy (SRN)

Versicherungsschein pojistka

pojistka je potvrzením o uzavření pojistné smlouvy, kterou vydává pojistitel pojistníkovi (viz § 9 odst. 1 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů)

Versicherungssparten pojistná odvětví

synonymem "Versicherungssparten" je pojem "Versicherungszweige". Oba pojmy znamenají totéž, tj. pojistná odvětví. V SRN je první pojem používán v oblasti dohledu v pojišťovnictví a druhý výše uvedený pojem v zákoně o pojistné smlouvě. Pojistná odvětví jsou vymezena zvlášť pro životní pojištění a zvlášť pro neživotní pojištění. Do pojistného odvětví jsou začleněny například podobné typy pojištění nebo určitá pojistná nebezpečí. V oblasti neživotního pojištění jsou vyčleněna majetková pojištění a pojištění odpovědnosti, pojištění úrazu, pojištění nemoci atd. Přesné vymezení 9 pojistných odvětví životního pojištění a 18 odvětví neživotního pojištění lze nalézt v příloze zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

Versicherungssteuer pojistná daň, daň z pojištění

v některých členských státech EU se vybírá na základě právního předpisu pojistná daň vyměřovaná v zásadě z pojistného podle pojistné smlouvy

Versicherungssumme pojistná částka

maximální výše pojistného plnění v případě pojistné události

Versicherungstechnische Risiken pojistně technická rizika

tato rizika se týkají provozování pojištění. Lze mezi ně zařadit riziko podtarifování, riziko plynoucí z oceňování, z vývoje provozních nákladů pojišťovny, riziko velkých škod atd. Do tohoto pojmu ale nepatří rizika z kapitálových investic nebo riziko selhání managementu (SRN)

Versicherungsumfang rozsah pojištění

rozsahem pojištění se rozumí například výčet v pojistné smlouvě zahrnutých pojistných nebezpečí, ale také místo pojištění, pojistná doba apod. (SRN)

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit vzájemný pojišťovací spolek, vzájemná pojišťovna

jedna z definic vzájemné pojišťovny je obsažena v § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Jde o pojišťovnu vykonávající svoji činnost na principu vzájemnosti, u které se plnění mění podle dostupných zdrojů a která vyžaduje, aby každý z jejich členů platil stejný příspěvek

Versicherungsvermittler pojišťovací zprostředkovatel

fyzická nebo právnická osoba, která vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě registrace (povolení). V ČR jsou kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů vymezeny v § 4 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů (vázaný pojišťovací zprostředkovatel, podřízený pojišťovací zprostředkovatel, pojišťovací agent, výhradní pojišťovací agent, pojišťovací makléř, pojišťovací zprostředkovatel, jehož domovským členským státem není Česká republika)

Versicherungsvertrag pojistná smlouva

pojistná smlouva je definována v § 2 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, takto: "Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné"

Copyright © 2023