Rotes Kennzeichen červená poznávací (registrační/identifikační) značka

Jde o poznávací značku, která se v Německu používá pro testovací jízdy vozidel, zkušební jízdy vozidel, pro převozy vozidel i pro veterány.

Rückbeitrag vrácené pojistné, vratka pojistného

V zásadě jde o pojistné, které má být vráceno pojistníkovi, zanikne-li pojištění před uplynutím pojistné doby. Vždy je však třeba vycházet z konkrétních pojistných podmínek, neboť například zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, v § 13 odst. 1 stanovuje: "(1) Pojistitel má právo na pojistné za pojistnou dobu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.".Pokud jde o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tak v § 13 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, je následující úprava: "(2) Zanikne-li pojištění odpovědnosti před uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, má pojistitel právo na pojistné do konce kalendářního měsíce, ve kterém pojištení odpovědnosti zaniklo. Zbývající část zaplaceného pojistného je pojistitel povinen vrátit. Nastala-li v době do zániku pojištění odpovědnosti škodná událost, vzniká pojistiteli právo na pojistné podle věty první; povinnost zbývající část pojistného vrátit má pouze tehdy, jestliže mu z této škodné události nevznikne povinnost plnit."

Rückdeckungsversicherung zajišťovací pojištění

Zaměstnanecké penzijní pojištění: zaměstnavatel jako pojistník sjednává životní pojištění pro své zaměstnance formou skupinového pojištění. Specifické je, že v rámci zaměstnaneckého penzijního pojištění nejsou obvykle dostatečné rezervy, aby v případě smrti nebo úrazu příslušného zaměstnance před vznikem nároku na důchod mohlo být vypláceno plnění - vdovský důchod, dávky z titulu invalidity (SRN).

Rückkaufswert hodnota odkupného

1. Životní pojištění: odkupné je peněžitá částka, kterou obdrží pojistník od pojistitele při předčasném ukončení (například výpovědí či dohodou) kapitálového životního pojištění.

2. V § 3 písm. x) zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, je odkupné definováno takto: "odkupným se rozumí část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění."

Rücklagen rezervy

Tyto rezervy jsou součástí vlastního kapitálu pojišťovny (SRN).

Rückruf stažení výrobku, odvolání

Tento pojem vyjadřuje situaci, kdy je třeba výrobek vzhledem k jeho technickým či jiným nedostatkům stáhnout z trhu (od odběratelů, spotřebitelů).

Rückrufkosten-Haftpflichtversicherung pojištění odpovědnosti pro případ nákladů vyvolaných vadnými výrobky

Toto pojištění odpovědnosti kryje škody na zdraví a věcné škody způsobené vadnými výrobky třetím osobám (SRN).

Rückrufkostenversicherung pojištění nákladů spojených se stažením výrobku z trhu

V tomto případě se jedná o pojištění zpravidla výrobce, který musí stáhnout výrobek z trhu vzhledem k jeho technických či jiným vadám. Pojištěny jsou vlastní majetkové škody výrobce, nikoli odpovědnostní škody způsobené třetím osobám.

Rückstauschäden škody způsobené zpětným vzdutím

Vodovodní pojištění, pojištění živelních událostí: pojištění pro případ škod, které vzniknou zpětným vzdutím například při odvodu dešťových srážek, vody při povodních/záplavách atd.

Rückstellung für Beitragsrückerstattung rezerva na prémie a slevy

Tato technická rezerva se tvoří v souladu s pojistnými podmínkami a používá se na krytí nákladů na prémie a slevy. Její tvorba byla upravena v zákoně č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, jehož příslušná část (části) byla již zrušena. Nicméně je vhodné z něj alespoň uvést ustanovení § 16 odst. 3, které zní: "Je-li součástí dohodnutého pojistného plnění ze životního pojištění i podíl na výnosech nebo zisku z finančního umístění, zahrnuje tvorba rezervy na prémie a slevy na vrub nákladů i částky výnosu nebo zisku určené pro tento účel, které nejsou zahrnuty v rezervě pojistného životních pojištění.".

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout