Versicherungsvertragsgesetz zákon o pojistné smlouvě

1. v SRN je znám pod zkratkou "VVG" a nabyl účinnost dnem 1. ledna 1910. Od té doby byl mnohokrát novelizován. VVG byl nově přijat dne 23. 11. 2007 a nabyl účinnosti od 1. 1. 2008

2. v ČR nabyl dnem 1. ledna 2005 účinnosti zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů. Upravuje vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě pojistné smlouvy

Versicherungsvertreter pojišťovací agent, pojišťovací zástupce

1. obecně - typ pojišťovacího zprostředkovatele, který je samostatným podnikatelem a je oprávněn provádět zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví (SRN)

2. v ČR je pojišťovací agent definován v § 7 odst. 1 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů, takto: "Pojišťovací agent vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě písemné smlouvy, jménem a na účet jedné nebo více pojišťoven."

Versicherungswert pojistná hodnota

v § 3 písm. o) zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, je pojistná hodnota vymezena takto: "Pojistnou hodnotou nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat"

Versicherungswirtschaft pojišťovnictví

obor, který zahrnuje pojišťovny provozující soukromé pojištění (SRN)

Versicherungszweige pojistná odvětví

synonymem "Versicherungszweige" je pojem "Versicherungssparten". Oba pojmy znamenají totéž, tj. pojistná odvětví. V SRN je pojem "Versicherungssparten" používán v oblasti dohledu v pojišťovnictví a první výše uvedený pojem v zákoně o pojistné smlouvě. Pojistná odvětví jsou vymezena zvlášť pro životní pojištění a zvlášť pro neživotní pojištění. Do pojistného odvětví jsou začleněny například podobné typy pojištění nebo určitá pojistná nebezpečí. V oblasti neživotního pojištění jsou vyčleněna majetková pojištění a pojištění odpovědnosti, pojištění úrazu, pojištění nemoci atd. Přesné vymezení 9 pojistných odvětví životního pojištění a 18 odvětví neživotního pojištění lze nalézt v příloze zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

Verständlichkeit srozumitelnost

například požadavek dohledu v pojišťovnictví, aby návrh na pojištění byl přehledný, čitelný a srozumitelný (SRN)

Verstoßprinzip princip porušení (zákona), princip provinění

pojištění odpovědnosti: princip, podle něhož se v pojištění odpovědnosti určuje vznik pojistné události; jde o takové jednání pojištěného, které vede ke vzniku škody. Mezi "porušením" a vznikem škody však může být poměrně dlouhá doba - SRN

Vertragsbeteiligte účastníci smlouvy

pojistná smlouva je uzavřena mezi pojistitelem a pojistníkem, ale může se dotýkat i dalších osob (pojištěný, obmyšlený, oprávněná osoba)

Vertragsfreiheit smluvní svoboda, smluvní volnost

tento princip v podstatě znamená, že uzavření smlouvy včetně jejího obsahu je věcí smluvních stran. V pojištění je však omezen například povinností se pojistit na základě zákona (povinná pojištění) - SRN

Vertragsstrafen smluvní pokuty

ve smlouvě dohodnuté pokuty pro případ nedodržení kvality zboží nebo termínu dodávky

Copyright © 2023