Sammelversicherung rámcová smlouva

Rámcovou smlouvou se rozumí smlouva (nikoli pojistná smlouva), kterou uzavírá pojistitel s příslušným zaměstnavatelem, aby jeho zaměstnanci mohli na dobrovolné bázi uzavírat individuální pojistné smlouvy životního nebo důchodového pojištění za zvýhodněné pojistné (SRN).

Sanierungs- und Finanzierungsplan ozdravný plán a plán financování

Tento je pojem je používán ve směrnici 2009/138/ES Solventnost II (konsolidované znění). Podle Čl. 138 odst. 2 musí dotyčná pojišťovna nebo zajišťovna poté, co zjistí, že nedodržuje solventnostní kapitálový požadavek, předložit do dvou měsíců orgánu dohledu ke schválení reálný ozdravný plán. Podle Čl. 139 odst. 2 musí dotyčná pojišťovna nebo zajišťovna poté, co zjistí, že nedodržuje minimální kapitálový požadavek, předložit do jednoho měsíce orgánu dohledu ke schválení reálný plán krátkodobého financování, jímž by se do tří měsíců od daného zjištění obnovil použitelný primární kapitál alespoň na úroveň minimálního kapitálového požadavku nebo jímž by se snížil rizikový profil, aby se zajistilo dodržování solventnostního kapitálového požadavku. Minimální obsahová náplň těchto plánů je stanovena v Čl. 142 výše uvedené směrnice.

Satzung stanovy

Dokument, který v souladu s právem upravuje činnost společnosti.

Schaden škoda

Škoda se chápe jako újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. penězi, a je tedy napravitelná poskytnutím majetkového plnění, především poskytnutím peněz, nedochází-li k naturální restituci (Jehlička, Švestka, Škárová a kol., Občanský zákoník, komentář, 9. vydání, C. H. Beck 1994, str. 632).

Schadenanzeigepflicht povinnost oznámit škodu (škodnou událost/pojistnou událost)

Povinnost oznámit pojistnou událost vyplývá z § 14 odst. 2 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, který zní: "(2) Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, předložit k tomu potřebné doklady a postupovat způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě."

Schadenaufwand škodní náklady, náklady na pojistná plnění

Souhrn výplat pojistných plnění a příslušných technických (škodních) rezerv a externích nákladů na likvidaci obvykle za kalendářní rok, a to u jedné pojistné smlouvy nebo u jednoho klienta nebo u části pojistného kmene nebo u celého pojistného kmene (SRN).

Schadenbedarf škodní potřeba

1. Škodní potřeba je částka, kterou jednotlivé riziko přispívá ke krytí celkových nákladů na škody.

2. Statistický ukazatel: poměr mezi náklady na pojistná plnění a celkovou pojistnou částkou v promile (SRN).

Schadeneintrittswahrscheinlichkeit pravděpodobnost vzniku škody

Jde o ukazatel škodní statistiky a kalkulační veličinu k výpočtu rizikového pojistného (SRN). Budoucí pravděpodobnost vzniku škody se počítá z četnosti škod (počet pojistných událostí k počtu pojistných smluv) v uplynulých letech při ocenění (zohlednění) pozměněných rizik. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 708

Schadenereignis škodná událost

Škodnou událostí se rozumí skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění (§ 3 písm. u) zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů).

Schadenereignisprinzip princip škodné události

Obecné pojištění odpovědnosti: jde o pravidlo, podle něhož se časově určuje vznik pojistné události. Obvykle jím je doba, kdy nastala škodná událost (SRN).

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout