Vorsorgeversicherung zabezpečovací pojištění

ujednání, kterým se rozšiřuje stávající rozsah pojištění, například zvýšením pojistné částky (SRN)

Vorstand představenstvo

statutární orgán právnické osoby, např. pojišťovny jako akciové společnosti nebo vzájemného pojišťovacího spolku (SRN)

Vorversicherung předchozí pojištění

při sjednávání pojištění se obvykle pojistitelé dotazují na předchozí pojištění. Například předchozí škodní průběh je podstatný pro posouzení rizika

Vorvertragliche Anzeigepflicht předsmluvní oznamovací povinnost

povinnost zájemce o pojištění sdělit všechny údaje a okolnosti, jež by mohly mít vliv na ohodnocení rizika (SRN)

Wachstumskennzahlen ukazatelé růstu

ukazatelé umožňující hodnotit růstovou situaci podniku. V pojišťovně může jít o zasloužené pojistné, počet pojistných smluv, souhrn pojistných částek apod. (SRN)

Wachstumsrisiko riziko růstu

růst pojišťovny může být spojen s určitými riziky, pokud je nadměrný a nekoordinovaný a není prováděna pečlivá selekce rizika či správná kalkulace pojistného (SRN)

Wagnisgruppe riziková skupina

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: podobná nebo stejná rizika jsou řazena do rizikových skupin, jež se berou v úvahu při kalkulaci rizika (SRN)

Waldbrandversicherung pojištění pro případ lesních požárů

typ požárního pojištění, kdy obvyklá pojistná ochrana může být rozšířena o pojištění nákladů na hašení, odklízení zbytků po požáru apod. Pojistná hodnota by měla odpovídat hospodářské hodnotě lesa (SRN)

Warenkreditversicherung pojištění úvěru na zboží

typ úvěrového pojištění: pojištění se týká většinou tuzemska a výpadku splátek z dodávek zboží a služeb (SRN)

Wartezeit čekací doba

čekací dobou se rozumí doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi (§ 3 písm. y) zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů)

Copyright © 2023