Schmerzensgeld bolestné

Tento pojem lze vysvětlit např. na základě ustanovení § 2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, které zní: "Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.".

Schoberversicherung pojištění stohů (kupek)

Jde o pojem ze zemědělského pojištění. Pro uskladnění sena a slámy, stejně jako pro z nich vytvořené velké koule ponechané na poli nebo v otevřených budovách, neexistuje v Německu podle dostupných pojistných podmínek v rámci majetkového pojištění zemědělských podniků žádná pojistná ochrana. Pro produkty ze sklizně na určitých místech může být proto sjednáno pojištění stohů (kupek) buď jako področní pojištění nebo jako pojištění ročního paušálu. Musí být ovšem splněna řada podmínek stanovených zčásti právními předpisy [vytvoření stohu, vzdálenost mezi stohy (kupkami), vzdálenost od vysokého napětí, veřejných cest atd.]. Vzhledem k vysokému riziku se pojištění stohů (kupek) sjednává zpravidla jen společně s hlavním pojištěním zemědělského podniku. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 725

Schutzbriefversicherung/Beistandleistungversicherung pojištění asistence, ochranný (krycí) list pojišťovny

Jde o pojištění osob, jež se dostanou do potíží, např. na cestách. Např. ochranný list německé pojišťovny R+V Direktversicherung (R+V24) stojí pouze 20 EUR ročně a zajistí se tím odtažení vozidla, úhrada nákladů na přenocování a za pronájem jiného auta.

Schwamm- und Hausbockkäferversicherung pojištění pro případ hubky a výskytu brouků poškozujících dřevo

Pojištění budov pro případ škod způsobených hubkou a pro případ škod způsobených brouky ve/na dřevě (SRN).

Schwankungsrückstellung vyrovnávací rezerva

Vyrovnávací rezerva se tvoří k vyrovnání technické ztráty nebo nadprůměrného škodního průběhu v daném účetním období, a to ve vybraných odvětvích neživotního pojištění.

Schweigepflicht povinnost mlčenlivosti

Určité profese mají povinnost mlčenlivosti, například lékaři, notáři, psychologové atp., zejména z důvodu ochrany osobních údajů a soukromí a práv jejich klientů. V pojišťovnictví upravuje mlčenlivost zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, a to v § 126 a násl. Týká se to například pracovníků České národní banky, zaměstnanců pojišťovny a zajišťovny, likvidátora, (nuceného) správce a jeho zástupce, pojišťovacího zprostředkovatele, samostatného likvidátora pojistných událostí ...

Schweigepflicht-Entbindungserklärung prohlášení o zbavení mlčenlivosti

1. Na základě prohlášení o zbavení mlčenlivosti si mohou pojistitelé v souvislosti se zkoumáním návrhu na pojištění ověřovat zdravotní stav zájemce o pojištění u příslušných lékařů či poskytovatelů zdravotní péče (SRN).

2. v § 50 odst. 1 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, je obsažena následující úprava: "(1) V pojištění osob je pojistitel oprávněn požadovat údaje o zdravotním stavu a zjištění zdravotního stavu nebo příčiny úmrtí pojištěného, jsou-li pro to důvody související se stanovením výše pojistného rizika, výše pojistného a šetřením pojistné události, pokud k tomu byl pojistiteli dán souhlas pojištěného.". Tím je poskytovatel zdravotní péče zbaven povinnosti zachovávat mlčenlivost.

Schweinepest prasečí mor, mor prasat

Jde o svodné označení pro klasický evropský mor prasat a pro africký mor prasat. V obou případech se jedná o lehce přenosné virové onemocnění prasat.

Seekaskoversicherung pojištění námořního kaska

Typ námořního pojištění: pojištění námořních lodí pro případ totální či dílčí škody způsobené "mořskými" riziky, pro případ nezvěstností (posádky nebo některých jejích členů) a pro případ působení vyšší moci i pirátství (SRN).

Seeuntüchtigkeit neschopnost plavby

Jde o pojem z námořního pojištění, který vyjadřuje, že loď již není způsobilá k tomu, aby zvládla běžná a nevyhnutelná rizika během zamýšlené plavby. Vychází se především z toho, jaké nároky na loď bude klást konkrétní lodní trasa. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 733

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout