Zeitrente dočasný důchod

důchod vyplácený jen po určitou dobu na rozdíl od doživotního důchodu

Zeitwert časová cena (hodnota)

časovou cenou se rozumí cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci, k němuž došlo opravou, modernizací nebo jiným způsobem (§ 3 písm. v) zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů)

Zentralruf der Autoversicherer centrální volání autopojistitelů

dopravní nehody na dálnicích a "silnicích 1. třídy" je možno oznamovat na centrální telefonní a faxové číslo. Tento systém má umožnit rychlejší kontakt pojištěného na svého pojistitele a tím pružnou a ekonomickou likvidaci pojistné události

Zertifizierung certifikace

1. obecně - posuzování shody například s požadavky právních předpisů

2. pojištění - posuzování shody pojistných produktů spoření na stáří s požadavky stanovenými právními předpisy k důchodové reformě (SRN)

3. zabezpečovací zařízení - posuzování shody konkrétního výrobku se směrnicemi příslušné asociace pojišťoven

Zession cese, postoupení

převod pojistného rizika nebo jeho části na jinou pojišťovnu nebo na zajišťovnu

Zielgruppen cílové skupiny

na cílové skupiny se orientují marketingové aktivity podniku za účelem předložit každé z nich specifickou nabídku odpovídající jejím potřebám. V pojišťovnictví se mohou cílové skupiny členit podle věku, povolání, výše příjmu, společenského postavení atd.

Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen (ZÜRS) systém zónování pro povodně, zpětnou vodu a silný déšť

rozdělení území do zón podle rizika povodně … ZÜRS je technický nástroj připravený v rámci Celostátního svazu německého pojišťovnictví (GDV)

Zufall náhoda

nahodilost (tj. nezávislost na vůli pojištěného) vzniku pojistné události je jedním ze základních předpokladů pro pojistitelnost příslušných pojistných nebezpečí

Zusatzversicherung připojištění, doplňkové pojištění

například k životnímu pojištění lze navíc sjednat doplňkové pojištění pro případ úrazu nebo nemoci

Zuverlässigkeit spolehlivost, důvěryhodnost

1. spolehlivost pojišťovacích zprostředkovatelů se zjišťuje mj. vstupem do speciální databáze (AVAD), v níž jsou o nich k dispozici určité informace (SRN)

2. obsah pojmu důvěryhodnost je stanoven příslušným právním předpisem. Důvěryhodnost musí splnit například členové představenstva pojišťovny a.s., odpovědný pojistný matematik, pojišťovací zprostředkovatelé atd. (ČR)

Copyright © 2023