Sparbeitrag rezervotvorná složka pojistného, spořící část pojistného

Tímto pojmem se rozumí ta část pojistného, která slouží k tvorbě rezervy např. u kapitálového žvotního pojištění (tj. pojištění pro případ smrti nebo dožití).

Spareinlagen spořící vklady

Vklady na spořícím účtě, které jsou úročeny (SRN).

Sparen mit Versicherungsschutz spoření s pojistnou ochranou

Zvláštní nabídka úvěrových institucí a životních pojišťoven. Může jít o kapitálové spoření na základě pravidelných vkladů a se stanovenou výší finálního vkladu, který je zajištěn například rizikovým životním pojištěním se stabilní nebo klesající pojistnou částkou .

Spartenkombination kombinace odvětví

Tímto pojmem se rozumí provozování více než jednoho pojistného odvětví. To splňuje i kompozitní pojišťovna, jež provozuje pojistná odvětví životního i neživotního pojištění (pro tento případ se užívá též pojem "pojišťovna se smíšenou činností").

Spartentrennung oddělení odvětví

Tento pojem znamená, že pojistitel nemůže provozovat všechna pojistná odvětví. Podle příslušné evropské legislativy může být pojišťovna založena jen jako životní nebo neživotní. Kompozitní pojišťovny povolené před stanoveným datem mohou dle příslušné směrnice v činnosti pokračovat, ale musí splňovat řadu podmínek.

Spartentrennung oddělení pojistných odvětví

Ve směrnici 2009/138/ES Solventnost II se slovo "Trennung" (oddělení) vyskytuje např. v Čl. 169, v němž je stanoveno, že pobočky uvedené v tomto oddíle nesmějí souběžně vykonávat v tomtéž členském státě činnosti životního a neživotního pojištění. V Německu se pojmem "Spartentrennung" rozumí, že musí být odděleno provozování životního pojištění a substitutivního zdravotního pojištění, což je soukromé pojištění, které v Německu plně nahrazuje veřejné zdravotní pojištění.

Spätschäden opožděné škody

Škodné události, které nastaly, ale nebyly pojistiteli oznámeny. Pojem "Spätschäden" odpovídá anglickému termínu škody IBNR (incurred but not reported).

Spätschadenrückstellung rezerva na opožděné škody

Technická rezerva pro případ škod, které nastaly, ale nebyly pojistiteli oznámeny.

Spezialversicherer specializovaný pojistitel

1. Pojistitel, který se specializuje na jedno nebo více pojistných odvětví.

2. Pojistitel, který se zaměřuje jen na určitou skupinu klientů (například na nadnárodní koncerny).

3. Pojistitel, který nabízí pojištění pouze přes telefon a internet.

Sportunfähigkeitsversicherung pojištění sportovců pro případ neschopnosti (sportovat)

Pojištění profesionálních sportovců pro případ, kdy nemohou sport vykonávat z důvodu úrazu nebo nemoci, a to dočasně nebo trvale. Pojistné plnění se vyplácí v případě invalidity nebo smrti. Navíc mohou být hrazeny náklady léčení a vypláceno denní odškodné.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout