Wettbewerbsverbot zákaz konkurence, konkureční doložka

konkurenční doložka se požaduje obvykle v případech, kdy určitá osoba zastává v podniku významnou funkci. Znamená, že daná osoba nebude moci po ukončení pracovního poměru po určitou dobu vykonávat stejnou činnost u konkurence

Widerrufsrecht právo na odvolání, právo na zrušení

pojištění: jde o odvolání návrhu na uzavření pojistné smlouvy (SRN)

Widerspruchsrecht právo na podání námitky, právo na odvolání

pojištění: příkladem je právo pojistníka odstoupit od pojistné smlouvy v případě, že mu pojistitel nebo jím zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného soukromého pojištění (podle § 23 odst. 2 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů). V SRN existuje právo na odstoupení například tehdy, pokud pojistník při sjednání pojištění neobdržel potřebné informace (a pojistné podmínky). Po obdržení příslušných dokumentů má pak 14 dní na odstoupení

Wiederherstellungsklausel doložka o obnovení (opravě)

majetkové pojištění: pojistné plnění se vyplatí pouze tehdy, jestliže se použije na obnovení zničené nebo poškozené věci (SRN)

Wirtschaftsprüfer auditor

osoba, která ověřuje zejména řádné a mimořádné účetní závěrky, pokud to vyžaduje příslušný právní předpis

Wohngebäudeversicherung pojištění obytných budov

pojištění budov, které slouží zcela nebo převážně k obytným účelům

Zahlungsfrist termín splatnosti, termín placení

zákonem nebo pojistnou smlouvou stanovený termín splatnosti pojistného nebo jiného plnění

Zahnersatzversicherung pojištění zubní náhrady

připojištění k soukromému zdravotnímu pojištění pro případ náhrady zubů a nasazení zubních korunek (SRN)

Zedent cedent, postupující pojišťovna

pojišťovna, která část rizika převzatého do krytí předává (ceduje) na zajišťovnu. V případě pojišťovny (cedenta) jde o pasivní zajištění, u zajišťovny (cesionáře) o aktivní zajištění. Cedent předává i odpovídající část pojistného (sníženou o provizi, eventuálně o další dohodnuté srážky)

Zeichnung upisování

1. rozhodování o tom, která rizika jsou akceptovatelná

2. stanovování výše pojistného a pojistných podmínek

3. monitoring výše uvedených rozhodnutí

Copyright © 2023