Ruhen der Versicherung pojištění v klidu, přerušení pojištění

1. Ponechání pojistné smlouvy v klidu. Neplatí se pojistné, ani se neposkytuje pojistné plnění (SRN).

2. V § 18 odst. 1 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, je upraveno přerušení pojištění, a to následovně: "(1) Soukromé pojištění může být během pojistné doby přerušeno. Za dobu přerušení soukromého pojištění netrvá povinnost platit pojistné a není dáno právo na plnění z událostí, které nastaly v době přerušení soukromého pojištění a které by byly jinak pojistnými událostmi."

Run-off run-off

Anglický pojem run-off má mnoho významů. Jeho frekvence používání v pojišťovnictví se zvýšila v souvislosti s přijetím souboru opatření k Solventnosti II. Jednoznačný krátký německý a český ekvivalent neexistuje, takže i v některých odborných materiálech např. ČNB se přebírá anglický pojem bez překladu. Podstatný je ale obsah pojmu. Lze uvést některé překlady, resp. výklady: (1) v bodě 76 preambule nařízení 2015/35/EU se slova "provision run-off ratios" překládají jako "poměry vyčerpání rezerv". V čl. 95 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení jsou slova "policies with positive surrender strains run-off" přeložena jako "... po které vyprší pojistné smlouvy s kladným zůstatkem rezerv"; (2) Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) zveřejnil dne 11. 10. 2017 výklad "run-off" vzhledem k tomu, že tento pojem nebyl správně chápán médii i částí odborné veřejnosti. Pojišťovna v run-off je podle GDV společnost, která již neuzavírá nové pojistné smlouvy. Existující pojistný kmen je spravován, jak je smluvně dohodnuto, až do konce pojistné doby jednotlivých pojistných smluv. Protože žádné nové pojistné smlouvy nepřibývají, pojistný kmen se stále více zužuje až nakonec doběhne, resp. zůstane prázdný. Run-off nemusí být vázán kompletně na celou společnost, nýbrž se může týkat jen jejích dílčích pojistných kmenů. V podnikatelské praxi mohou být dílčí pojistné kmeny ve vlastních společnostech sloučeny, nebo mohou být převedeny na jiné pojišťovací podniky. Více na https://www.gdv.de/de/themen/news/die-wichtigsten-antworten-zum-so-genannten--run-off--11546; (3) V publikaci BWV (DVA. BWV. English insurance texts. Karlsruhe : Verlag Versicherungswirtschaft GmbH. 2010. s. 156) se "run-off" rozumí situace, kdy pojišťovna spravuje pojistný kmen při ukončeném obchodu/prodeji. Je doplněno, že run-off u životní pojišťovny a životní zajišťovny znamená, že není získávána nová produkce. Pojistné je ale nadále přijímáno u pojistných smluv v účinnosti, a to až do konce pojistné doby či do jiného zániku pojištění. V pojistných odvětvích neživotního pojištění není obvykle splatné žádné pojistné z pojistného kmene v run-off. Z toho plyne, že je třeba vždy sledovat kontext použití slova run-off. Lze však konstatovat, že převládající je výklad GDV, tj. že jde o ukončení uzavírání nových pojistných/zajišťovacích smluv.

Rußschäden škody způsobené sazemi

Škody na pojištěných věcech způsobené plošným a agresivním účinkem sazí z kouře.

Sachinbegriff souhrn věcí, soubor věcí

Tímto pojmem se rozumí věci, které na základě trvajícího nebo přechodného společného účelu jsou považovány za jednotku (celek) a jsou označovány jedním společným jménem. Takovými soubory věcí jsou např. v majetkovém pojištění zásoby, domácnost, zařízení podniku aj.

Sachlebensversicherung životní pojištění věcí

Pojištění zejména pro případ škod vzniklých přirozeným opotřebením. V takovém případě se hradí náklady na opravu. Může ale zahrnovat i úspornou složku, takže v případě nepoužitelnosti dané věci lze tyto naspořené finanční prostředky použít na pořízení nové obdobné věci (SRN).

Sachleistungen věcné plnění, naturální plnění

1. Pojistitel poskytuje pojistné plnění většinou v penězích, jen výjimečně se realizuje naturální plnění (například u pojištění skel).

2. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v odst. 1 § 2951 stanovuje, že "škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li o to poškozený, hradí se škoda v penězích.

Sachschaden věcná škoda, škoda na majetku

Majetková újma (škoda) představuje jakoukoli ztrátu na majetku. Nejedná se jen o snížení hodnoty majetku, ale i o ušlý zisk (výše, o kterou se hodnota majetku nezvýšila, ačkoliv měla) .Lze ji definovat - ve smyslu pojištění odpovědnosti - i jako jakékoli hodnotu snižující působení na stav věci, které ovlivňuje její hospodářskou použitelnost pro zamýšlený účel. Pojem věcná škoda je používán např. v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla [směrnice 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění či zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů (ČR)].

Sachversicherung věcné pojištění, pojištění majetku

1. V užším pojetí patří do pojištění majetku průmyslové a podnikatelské požární pojištění a další podnikatelská (neprůmyslová pojištění), pojištění domácnosti a pojištění budov.

2. V širším pojetí patří do tohoto pojištění rovněž technická pojištění a pojištění pro případ přerušení provozu (SRN).

Sachverständige (soudní) znalec, odhadce

Osoba s vysokými odbornými znalostmi a zkušenostmi v určité specializované oblasti. Pojistitelé je využívají zvláště při šetření škodných událostí, například k vypracování expertních posudků.

Sachverständigenkosten náklady na znalecký posudek

Např. v pojistných podmínkách pro pojištění právní ochrany může být stanoveno, že pojistitel uhradí v případě pojistné události pojištěnému náklady na soudem nařízené znalecké posudky a účelně vynaložené náklady na znalecké posudky, které nebyly nařízeny soudem, pokud jsou nezbytné k zjištění skutkového stavu věci. U příslušných pojištění je třeba vždy zjistit, zda jsou či nejsou znalecké posudky kryty, nebo zda existuje pro tento případ nějaký limit pojistného plnění.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout