Vier-Augen-Prinzip princip čtyř očí

obecně: určitá rozhodnutí musí být učiněna dvěma osobami

Volatilität volatilita, kolísání

pojištění: u některých pojistných odvětví dochází k častým výkyvům ve škodním průběhu, například v důsledku katastrofických pojistných událostí

Volle Deckung plné krytí, plné pojištění

například námořní pojištění a pojištění nákladu: jde o pojištění pro případ všech rizik, která nejsou výslovně vyloučena (SRN)

Volljährigkeit plnoletost, zletilost

plnoletost nastává dokončením 18. roku života (SRN)

Vollmacht plná moc

plnou mocí je zmocněna druhá osoba k provedení určitého právního úkonu

Vollversicherung pojištění na plnou hodnotu, plné pojištění

1. pojištěním na plnou hodnotu se rozumí takové majetkové pojištění, kdy pojistná částka odpovídá pojistné hodnotě a nedochází ani k podpojištění ani k přepojištění

2. plné pojištění, tj. pojištění pro případ všech pojistných nebezpečí (obvykle mohou být ale některá pojistná nebezpečí výslovně vyloučena)

Vollwertversicherung pojištění na plnou hodnotu

pojištěním na plnou hodnotu se rozumí takové majetkové pojištění, kdy pojistná částka odpovídá pojistné hodnotě a nedochází ani k podpojištění ani k přepojištění

Vorauszahlung placení předem, předplacení, záloha

životní pojištění: dílčí plnění ještě před pojistnou událostí (SRN)

Vorinvalidität předchozí invalidita

úrazové pojištění: zohlednění tělesného a duševního stavu dané osoby ještě před pojistnou událostí, kterou je úraz. Pojistné plnění z titulu invalidity způsobené úrazem může být kráceno o eventuální předchozí invaliditu (SRN)

Vorläufige Deckung předběžné krytí, předběžné pojištění

1. předběžné krytí se používá z toho důvodu, aby zájemce o pojištění mohl získat neprodleně pojistnou ochranu. Jde v podstatě o příslib pojištění, který se používá například u pojištění odpovědnosti z provozu vozidla z důvodu okamžité registrace. Pojistná smlouva je ale uzavřena až akceptací návrhu pojistitele nebo zaplacením prvního pojistného (SRN)

2. obecně se příslibem pojištění (Vorläufige Deckungszusage) rozumí prohlášení pojistitele o časově omezeném poskytnutí pojistné ochrany na základě právně samostatné, ale předběžné pojistné smlouvy (SRN)

Copyright © 2023