Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle rezerva na pojistná plnění (doslovný překlad: rezerva na ještě nevyřízené pojistné události)

Tvorba této technické rezervy byla upravena v zákoně č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, jehož příslušná část (části) byla již zrušena. Nicméně je vhodné z něj uvést ustanovení § 15 odst. 1, které dává bližší představu o podstatě této technické rezervy a které zní: "(1) Rezerva na pojistná plnění u životních i neživotních pojištění je určena ke krytí závazků z pojistných událostí a) v běžném účetním obdobé vzniklých, hlášených, ale v tomto období nezlikvidovaných, b) v běžném účetním období vzniklých, ale v tomto období nehlášených. Tato rezerva obsahuje rovněž hodnotu odhadnutých nákladů spojených s likvidací pojistných událostí.".

Rückstellungen technické rezervy

1. Položka pasiv.

2. Obecně: rezervy se tvoří pro nejisté závazky a hrozící ztráty z provozovaného obchodu.

3. Pojem technické rezervy je vysvětlen například v § 51 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, a to následovně: "(1) Tuzemská pojišťovna vytváří k plnění závazků z jí provozované pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, které jsou pravděpodobné nebo jisté, ale nejistá je jejich výše nebo okamžik, ke kterému vzniknou, technické rezervy. Tato povinnost se vztahuje na veškerou provozovanou pojišťovací nebo zajišťovací činnost.". V odst. 2 jsou pak vymezeny jednotlivé povolené typy technických rezerv.

Rücktritt odstoupení

1. Obecně: odstoupení je jednostranný  právní úkon adresovaný druhé smluvní straně, kterým se ruší smluvní závazkový vztah.

2. Právní úprava pojistné smlouvy: odstoupení je například upraveno v § 23 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů. Pokud jde o pojistnou smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku, tak podle odst. 4 má pojistník právo odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy.

Rückversicherung zajištění

1. Zajištěním či zajišťovací činností se rozumí přebírání pojistných rizik na základě uzavřených smluv, kterými se zajišťovna zavazuje poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená a pojistitel se zavazuje platit zajistiteli ve smlouvě určenou část pojistného (dále jen "zajistné") z pojistných smluv uzavřených pojistitelem, které jsou předmětem této smlouvy (dále jen "zajišťovací smlouva"), plnění z těchto smluv a uzavírání zajišťovacích smluv mezi zajistiteli, přičemž součástí zajišťovací činnosti je správa zajištění, nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy zajišťovny (viz § 3 odst. 1 písm. l) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví).

2. Způsob zmírňování rizika založený mezi pojistitelem nebo zajistitelem a jiným pojistitelem nebo zajistitelem s cílem uhradit pojistné plnění - zcela nebo zčásti - z jedné nebo více pojistných smluv vydaných cedentem (ten, kdo postoupil riziko - za zajistné).

Rückversicherungsbeitrag zajistné

Úplata, kterou platí pojistitel zajistiteli za zajištění. Jinak řečeno, jde o závazek pojistitele platit zajistiteli určenou část pojistného za převzetí určitých rizik.

Rückversicherungsprovision provize ze zajištění (pro cedujícího)

Provize pro cedujícího, tj. zajistitel ji platí pojistiteli např. při proporcionálním zajištění.

Rückversicherungsrisiko zajistné riziko

Zajistným rizikem se rozumí například riziko úpadku zajistitele nebo špatná kvalita zajištění či nedostatečné zajištění. Pojišťovna musí toto riziko vyhodnocovat. Je sledováno též orgánem dohledu.

Rückversicherungsunternehmen zajišťovna

Zajišťovnou se rozumí tuzemská zajišťovna, zajišťovna z jiného členského státu nebo zajišťovna z třetího státu (viz § 3 odst. 1 písm.g) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví). Tuzemskou zajišťovnou se rozumí například právnická osoba se sídlem na území České republiky, které bylo Českou národní bankou uděleno povolení k provozování zajišťovací činnosti.

Rückversicherungsunternehmen zajišťovna (zajišťovací podnik)

Zajišťovnou se rozumí pojišťovna pojišťoven. Jde o právnickou osobu, která provozuje zajišťovací činnost, jejíž náplní je zejména: přebírání pojistných rizik na základě uzavřených smluv, plnění z těchto smluv a uzavírání zajišťovacích smluv mezi zajistiteli. Součástí zajišťovací činnosti jsou např. činnosti související se vznikem zajištění a jeho správou, investování, analýza a průzkum rizik atd.

Rückwärtsversicherung zpětné pojištění

Zpětným pojištěním se rozumí poskytnutí pojistné ochrany pro minulost, tj. pro období ještě před dohodnutým počátkem pojištění. Toto pojištění je účinné jedině tehdy, když je vznik škodné uálosti nejistý jak pro pojistníka, tak pro pojistitele. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společnosti obvykle obsahuje zpětné pojištění (SRN).

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout