Vertrauensschadenversicherung pojištění pro případ zneužití důvěry

typ úvěrového pojištění pro případ vzniku majetkové škody v důsledku úmyslného nedovoleného jednání třetí osoby (například zaměstnanec), která musí být ale v pojistce označena jako důvěrník - SRN

Vertreter zástupce, zmocněnec

1. obecný právní pojem: osoba vybavená plnou mocí k zastupování nebo jednající na základě zmocnění zákonného nebo vnitřního předpisu

2. pojišťovnictví obecně: typ pojišťovacího zprostředkovatele, který je samostatným podnikatelem a je oprávněn provádět zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví (SRN)

Vertrieb prodej, obchod, odbyt

pojišťovnictví: plánovaná prodejní činnost pojišťovny realizovaná především přes pojišťovací zprostředkovatele spočívající na individuálním marketingovém konceptu (SRN)

Vertriebsweg prodejní cesta, odbytový kanál

způsob, jakým jsou kontaktováni klienti pojišťovny.Ta může využívat pojišťovací zprostředkovatele, z nich například pojišťovací makléře, zajišťovat prodej přes banku, svými zaměstnanci, využitím internetu apod.

Verwaltungsakt správní akt

správní akt přijímá správní orgán, který dbá na to, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby stejné nebo podobné skutky nebyly hodnoceny rozdílně (podle § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Verwaltungskosten správní náklady, provozní náklady

pojišťovnictví: pojem používaný v SRN pro provozní náklady (osobní náklady - mzdové ..., spotřeba materiálu, energie aj. náklady) neživotní pojišťovny a zajišťovny

Verwaltungskostenquote kvóta správních nákladů

ukazatel používaný v SRN u neživotních pojišťoven a zajišťoven a vyjadřující poměr provozních nákladů k hrubému předepsanému pojistnému (zajistnému)

Verwandtschaft příbuzenstvo

vymezení příbuzenstva je v pojištění důležité z toho důvodu, že některá pojištění se vztahují i na příbuzné či osoby žijící s pojistníkem ve společné domácnosti (pojištění domácnosti, pojištění obecné odpovědnosti apod.). Pokud nebyl u pojistné smlouvy životního pojištění určen obmyšlený, tak v případě smrti (pojistné události) má právo na pojistné plnění manžel pojištěného a není-li ho, tak děti pojištěného (podle § 51 odst. 2 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů)

Verwendungsklausel doložka o použití

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: pojistitel není povinen plnit, jestliže pojištěné vozidlo bylo použito k jinému účelu než k tomu, který je uveden v pojistné smlouvě (SRN)

Verzug prodlení, zdržení

1. v prodlení je ten, kdo nesplní včas nebo řádně svůj dluh (dlužník)

2. pojištění: například prodlení při placení pojistného

Copyright © 2023